ОТНОСНО:    Възможност за откупуване на осигурителен стаж с оглед придобиване право на инвалидна пенсия

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В писмото си описвате фактическа обстановка, според която не отговаряте на условията на чл. 74, ал. 1, т. 2 от КСО за отпускане на инвалидна пенсия поради липса на осигурителен стаж и за да придобиете право на пенсия за инвалидност Ви е необходима една година осигурителен стаж. Интересувате се как да откупите този стаж и по какъв ред може да стане това?
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително социално осигуряване е определен в чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за възникване осигуряването на обхванатите от посочената разпоредба лица е започването на трудова дейност. Обвързване на осигуряването с полагането на труд е принцип в системата на държавното обществено осигуряване, въведен с чл. 10 от кодекса, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до нейното прекратяване. Изключенията от този принцип, с които е допуснато закупуване на осигурителен стаж, са уредени с § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. С ал. 2 е дадено право на лицата, които имат завършено висше и полувисше образование да заплатят периода на обучението си с оглед зачитането му за осигурителен стаж при пенсиониране. Разпоредбата на ал. 3 определя реда за откупуване на осигурителен стаж от лицата, които са навършили възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Други изключения за откупуване на осигурителен стаж в осигурителното законодателство не са предвидени.  

 

Реклама