Относно:  провеждане на социалното и здравното осигуряване за времето, през което работниците или служителите участват в законна стачка

Уважаема госпожо …………………..,

                Съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, времето на участие на работниците в законна стачка се зачита за трудов стаж.  В Кодекса за социално осигуряване не е изрично предвидено това време да се зачита за осигурителен стаж, но тъй като Законът за уреждане на колективните трудови спорове е приет при действието на Закона за пенсиите и Дял III от Кодекса на труда (1951 г.), то по аналогия следва да се приеме, че се зачита и за осигурителен стаж.
Следователно за времето на законна стачка трудовият стаж е равен на осигурителния в случаите, при които лицето е назначено на работа по трудов договор на пълно работно време.  На лицата, които работят по трудов договор на непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на часовете, определени в трудовия договор.  За времето на законна стачка осигурителният стаж се зачита от съответната категория труд, по която лицето работи по трудовия договор.  За учителите това време се зачита и за учителски стаж.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове работникът не получава трудово възнаграждение за времето, през което поради участие в стачка е преустановил изпълнението на трудовите си задължения.  Поради това няма доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за здравното осигуряване.  На основание чл. 70а, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, за периода на законна стачка при изчисляване на индивидуалния коефициент при пенсиониране се взема предвид минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.
За месеца, през който лицето има отработени дни и дни в законна стачка, работодателят внася здравноосигурителни вноски върху изплатеното трудово възнаграждение по реда, определен в чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО.  За дните на законната стачка лицето дължи за своя сметка здравноосигурителни вноски по реда, определен в чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗЗО.
При подаване на данни по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.  дните в законна стачка се попълват в т. 16.4 "Дни без осигурителни вноски" на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице".

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/СТОЯН МАРКОВ/

 

Реклама