ОТНОСНО:  Възможност самоосигуряваща се майка да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете по чл. 167а от Кодекса на труда

          
Изложена фактическа обстановка:
Самоосигуряващо се лице - адвокат при Адвокатската колегия – …….се осигурява чрез Осигурителната каса към колегията. Лицето получава обезщетение за майчинство до навършване на 2-годишна възраст на детето, след което подава заявление чрез Осигурителната каса за ползване на неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете на основание чл. 167а от Кодекса на труда.
Поставени въпроси:

  1. Самоосигуряващата се майка има ли право на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ?
  2. Какви осигурителни вноски следва да се внасят за периода на неплатения отпуск, ако лицето има право да ползва такъв отпуск?
  3. Този период зачита ли се за трудов и осигурителен стаж?

При така описаната фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното общественно осигуряване изразяваме следното становище по запитването:
На основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете.
Правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст е регламентирано в чл. 167а от Кодекса на труда (нов – ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004г.). Законът изрично посочва лицата, които имат право да ползват такъв отпуск. В чл. 167а, ал. 1 е указано, че това са всеки един от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, като размерът на отпуска е определен по 6 месеца за всеки родител.
Предвид изложеното, родителите - самоосигуряващи се лица, които не са страна по трудово правоотношение, не могат да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от КТ.
Когато след изтичане на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете, през който се изплаща парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване на основание чл. 53, ал. 1 от КСО, самоосигуряващата се майка не се върне на работа, а продължи да се грижи за детето в дома си, същата не дължи осигурителни вноски за социално осигуряване, при условие че не упражнява трудова дейност и е заявила това обстоятелство в НАП чрез подаване на декларация по реда на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. За този период, ако не е осигурена здравно на друго основание, тя следва да внася само здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

Въпросите относно зачитането на осигурителен и трудов стаж за времето след изтичане срока на платеното майчинство е извън компетентността на Националната агенция за приходите. За отговор по тези въпроси може да се обърнете към Националния осигурителен институт – във връзка с осигурителния стаж, съответно към Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - за трудовия стаж.

Национална агенция за приходите

 

Реклама