ЗГВРСНР, чл.20, ал.3, чл.20, ал.4
Фактическа обстановка: през календарния месец служител е работил 6 дни, за които има брутно трудово възнаграждение в размер на 3500 лева. През останалота време е в неплатен отпуск
Въпрос: върху какъв осигурителен доход следва да се внесат вноските за фонд „ГВРС”                                         

Задължени лица по смисъла на чл. 2 от Закона за гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя са всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по ред, предвиден в специален закон. За да възникне задължение за лицето за внасяне на вноски във фонд "ГВРС", следва да са налице две кумулативни условия, а именно: да има качеството на работодател по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда и спрямо него да може да се открие производство по несъстоятелност.
На основание чл.20, ал.3  от ЗГВРСНР, вноските във фонда се дължат върху изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и са изцяло за сметка на работодателите.
Вноските във Фонд "Гарантиране вземанията на работниците и служителите" се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Ако възнаграждения са начислени, но не са изплатени, вноските се внасят до края на месеца, през който е извършено начисляването им, съгласно ал.4 на чл.20 от Закона.
Ако за съответния месец работникът или служителят ползва платен отпуск, размерът на изплатеното възнаграждение се включва в брутното трудово възнаграждение и върху него се дължи вноска за фонд „ГВРС”.
В конкретния случай, лицето е с брутно трудово възнаграждение за месеца в размер на 3500 лева.  Вноски за фонд „ГВРС” следва да се внесат върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, който за 2008година е в размер на 2000 лева.

Национална агенция за приходите

 

Реклама