ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски върху обезщетение по чл. 54 от КСО

В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете – здравноосигурителните вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.
По реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за лицата, получаващи доходи по трудови правоотношения, се внасят върху дохода, върху който се внасят вноски за социално осигуряване съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност.
От запитването става ясно, че лицето не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете и започва работа по трудово правоотношение. В тази връзка здравноосигурителни вноски ще се дължат върху всички възнаграждения от трудова дейност.
Когато лицето не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или същото ползва такъв отпуск и прекъсне неговото ползване, и е имало право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53 (чл. 54, ал. 1, т. 1 от КСО).
Предвид гореизложеното работодателя не дължи здравноосигурителни вноски за обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗЗО.

Национална агенция за приходите

 

Реклама