ОТНОСНО: Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски, установени във връзка с определяне на окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице 

          Според изложената фактическа обстановка, ТП на НОИ е изплатило на самоосигуряващо се лице – собственик на ЕООД парично обезщетение по болнични листове за периода от 05.09.2008 г. до 07.11.2008 г. Съгласно подадената информация в регистъра на осигурените лица същото е избрало да внася авансово осигурителни вноски върху максималния месечен размер на осигурителния доход, считано от 1 април 2008 г. Въз основа на така декларирания месечен оисгурителен доход е изчислено паричното обезщетение по представените болнични листове. Лицето не е подало годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, поради което окончателният размер на осигурителния му доход за 2008 г. остава в размер на минималния осигурителен доход. В регистъра на осигурените лица е направена корекция на данните за месечния осигурителен доход, чийто размер за периода април-септември 2008  г. е редуциран от 2000 лв. на 240 лв.     
Зададени са следните въпроси:

  1. Следва ли да се възстановят на лицето внесените от него осигурителни вноски върху разликата от осигурителния доход между максималния и минималния месечен осигурителен доход и за кои фондове, ако вноските подлежат на възстановяване?
  2. Правилно ли са коригирани данните за осигурителния доход в регистъра на осигурените лица?

Предвид описаната фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по държавното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по поставените въпроси:
Съгласно чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО, в т.ч. за собствениците на търговски дружества, се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 6, ал. 8 от КСО). Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година (чл. 2, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина).
Съгласно т. 8 от Указанията за попълване на Таблица 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г. общият годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна – надвнесените суми се възстановяват, освен когато осигурителният доход по колони от 5.1 до 5.5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО. Осигурителна вноска не се довнася в случай, че сумите на ред 13 в колони 6 и 7 са равни.
Когато самоосигуряващото се лице е внасяло осигурителни вноски авансово върху месечен осигурителен доход, чийто размер е по-голям от минималния, а средномесечният осигурителен доход, определен на база доходите, декларирани в съответните приложения на ГДД, е под минималния осигурителен доход, окончателният размер на осигурителния доход е равен на минималния. Минимален остава годишният осигурителен доход и в случаите като този, когато не се подава годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, поради това, че самоосигуряващото се лице не е получило облагаеми доходи от трудова дейност по чл. 4 от КСО, върху които да се дължат изравнителни вноски съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО.
Неоснователно внесените осигурителни вноски върху осигурителния доход, който превишава минималния осигурителен доход, могат да бъдат възстановени на лицето по негово искане или прихванати за изискуеми вземания, събирани от НАП, по реда на чл. 128 – 129 от ДОПК.
При определяне сумата на надвнесените осигурителни вноски следва да се има предвид, че на възстановяване подлежат осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е внасяло за фонд „Пенсии” и за ДЗПО –универсален пенсионен фонд, тъй като окончателната осигурителна вноска при определяне на годишния осигурителен доход по чл. 6, ал. 8 от КСО е в размер само за фонд „Пенсии” и за ДЗПО, а за фонд „Общо заболяване и майчинство” не се определя окончателен размер на осигурителния доход. Аргумент в подкрепа на този извод е разпоредбата на чл. 1, ал. 2, изр. първо от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, според която изчисляването на паричните обезщетения по ал. 1 се извършва въз основа на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО (декларация обр. 1).
Следователно, в тези случаи не следва да се подават коригиращи декларации обр. 1 за намаляване размера на декларирания през годината месечен осигурителен доход до определения с ГДД по ЗДДФЛ осигурителен доход (или когато изобщо не е подавана годишна данъчна декларация), поради липса на нормативно основание за коригиране на подадената информация.

 

Реклама