ОТНОСНО: Осигуряване на физическо лице-член на неперсонифицирано дружество, осигурено и получаващо обезщетения за бременност и  раждане, едновременно на две основания
                                  
             От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че в ……………………….., на което Вие сте счетоводител, едното от физическите лица членове на неперсонифицираното дружество е осигурено на две основания - като самоосигуряващо се лице и по трудово правоотношение. В момента на това лице се издават болнични листи за бременност и раждане, изплаща се парично обезщетение и се внасят здравно осигурителни вноки и от двете фирми. Във връзка с това, поставяте въпроси свързани с реда, начина, правата и необходимите документите за изплащане на обезщетението за бременност, раждане и отглеждане на малко дете. Поставен е и въпрос свързан с подаване на декларация обр.№1 за това лице.  
          С оглед на  действащата нормативна база, правомощията и компетентностите на Националната агенция за приходите и характера на въпросите Ви - не  можем да изразим конкретно становище по поставените въпроси, по следните съображения:      
          Предвид разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК, която регламентира случаите, в които задълженото лице действа съобразно писмени указания от орган по приходите, зададените от Вас въпроси са насочени към проучване на становището на приходната администрация с цел използването му за дейността на други задължени лица, които очевидно са Ваши клиенти.
Заинтересованите лица могат сами да получат становище по интересуващите ги въпроси след като:
                  -се идентифицират като задължени лица 
        и
            -изложат максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, касаещи осъществяваната от тях дейност и имащи значение за данъчното и осигурителното им облагане.
На второ место,  въпросите свързани с правата, условията и необходимите документи за получаване на парични обезщетения са в компетентността на Националния осигурител институт а не на Националната агенция за приходите, която е специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.
Относно подаването на данни с Декларация обр.№1, принципното ни становище, е следното:

Когато самоосигуряващи се лица, избрали да се осигуряват за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица, са  осигурени и по трудово правоотношение, за периодите през които са във временна неработоспособност и получават обезщетение поради бременност и раждане, се дължат здравно осигурителни вноски и от двете основания, предвид разпоредбите на чл.40, ал.1, т.5 и 6 от Закона за здравното осигуряване. Декларация обр.№ 1 на общо основание също се подава и от двете основания с попълнени данни за дните с право на обезщетение в т.16.2 от декларацията и данни, свързани със здравното осигуряване на лицето.
 

Реклама