2_2026/ 31.08.2009 г.
   КСО – чл.9, ал.1, т.1
   НПОС – чл.38, ал.14    

ОТНОСНО: определяне на осигурителен  стаж на лектори в учебни заведения

Статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите/НАП/, както и дейността на нейните органи са определени със Закона за националната агенция за приходите /ЗНАП/.Националната агенция за приходите е специализиран държавен орган към министерството на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания/чл.2,ал.1 от ЗНАП/.
В чл.3 ал.1 от ЗНАП са определени функциите и правомощията на агенцията: да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица; да установява публичните вземания за данъци и осигурителни вноски; да обезпечава и събира принудително публичните вземания; да установява административни нарушения и налага административни наказания по данъчните закони, както и по законите регламентиращи внасянето на задължителни осигурителни вноски; да събира доброволните плащания за публични задължения  и т.н.
От  изложеното до тук следва,  че във функциите и правомощията на НАП не влизат въпроси свързани с уреждане на трудовите отношения /обезщетения за неползване отпуски, работни заплати и др./, както и условията за получаване на обезщетения за безработица, болнични и помощи по Кодекса за социално осигуряване/КСО/.
Съгласно чл.399 от Кодекса на труда цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство, включително и по въпросите свързани с трудовия стаж и обезщетенията за неизползван платен отпуск, се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика.
Установяването и зачитането на осигурителния стаж и осигурителния доход във връзка с изчисляване и изплащане на краткосрочни обезщетения и пенсии се определя според разпоредбите на чл.9 от КСО и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/НПОС/. Според § 10 от преходните и заключителни разпоредби на НПОС, контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт. В този смисъл и паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждането на длъжностно лице на което е възложено осигуряването за безработица в териториалното поделение на националния осигурителен институт /чл.54ж от КСО/.
Без оглед на гореизложеното, следва да имате предвид, че съгласно чл.38, ал.14 от НПОС(Нова - ДВ, бр. 25 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) осигурителният стаж за времето до 31 декември 2008 г. на лекторите преподаватели, които работят по трудово правоотношение в едно или повече учебни заведения, в читалища или други организации, се определя, като за един месец осигурителен стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 75 часа, а във висшите училища - 50 часа, и са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато са изработени по-малко от 75, съответно 50, часа, общият брой на изработените часове се разделя на 3, съответно на 2, и осигурителният стаж се зачита в дни, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съобразно зачетеното за осигурителен стаж време. За времето след 1 януари 2009 г. осигурителният стаж се зачита по чл. 9 КСО съобразно сключения договор.

           

Според чл.9, ал.1, т.1, от КСО когато лицата са работили при непълно работно време, осигурителния стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.

 

Реклама