Последно променен на Четвъртък, 21 Октомври 2010 18:31

Права и задължения на пациента

·  Права и задължения на задължително здравноосигурените лица

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР създава условия за гарантиране и упражняване на правата на здравноосигурените лица в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Всички здравноосигурени граждани имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

·          Нарушаване правата на здравноосигурените лица

При нарушаване на правата на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказаната медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби  до директора на съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – София 1407, ул. „Кричим” № 1. За изясняване на фактите, изложени в жалбата, се назначава проверка по документи на изпълнителя на медицинска помощ или на лечебното заведение, като жалбоподателят задължително се уведомява за резултатите.

За консултации и сигнали здравноосигурените граждани могат:

-     да посетят приемните на РЗОК по местоживеене или да се обадят на телефоните за информация в отделите за работа с граждани;

-     да посетят приемната на НЗОК (София 1407, ул. “Кричим” № 1) или да се обадят в

Здравноинформационния център на НЗОК на тел. 0800 14 800.

Подобни статии:
 

Реклама