Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:28

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”
 

София 1303
бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64
тел. 926-10-10, факс 926-14-40
Изх. № 91-01-186 / 06. 08. 2009 г
ДО
РАЙОННО /СТОЛИЧНО/ УПРАВЛЕНИЕ
”СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
гр. …………………………………

ОТНОСНО: попълване на данни в декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице” за месеца, през който за работниците и служителите  се въвежда непълно работно време.

На основание чл. 138, ал. 1 от КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

Съгласно чл. 138а, ал. 1 и 2 Кодекса на труда при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. В ДВ, бр. 109 от 2008 г. е обнародвано изменение в Кодекса на труда, като в преходните разпоредби е създаден § 3б, съгласно който от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите периодът, за който се въвежда непълното работно време по чл. 138а, ал. 1, може да бъде удължен с още три месеца. 

Когато на посоченото основание през календарния месец работниците и служителите преминават от пълно на непълно работно време, без да се променя длъжността им, следва да се подава само една декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”.

В този случай в позиции 2 и 3 на т. 16 “Дни в осигуряване – общо” се попълва броят на отработените от  лицата дни, независимо че лицата са работили на различно дневно работно време; в позиция 4 се попълва законоустановеното работно време за длъжността. Съгласно Указанията за попълване на декларация обр. № 1, когато дневното работно време по трудов договор е различно през отделните дни в месеца, се попълва средночасовото работно време на ден. В конкретния случай така следва да се изчисли дневното работно време на всяко лице, което да се попълни в позиция 5. Ако осигурените  работят през всички работни дни от месеца точка 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало” и точка 15 “Ден, от който осигуряването е прекратено” не се попълват.

Коректното попълване на данните за месеците на въвеждане на непълно работно време е необходимо с оглед изплащане на паричните обезщетения за тези месеци на осигурените лица.

Когато освен продължителността на работното време, през месеца се променя и длъжността на лицето, респективно характера на работата, което води до промяна в категорията на труда по условията, при които работи лицето, или минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя, следва да се подават две декларации образец №1 “Данни за осигуреното лице”.

Аналогично е становището за попълване на декларация образец    № 1 “Данни за осигуреното лице” в посочените два случая, изразено от Националната агенция за приходите в  писмо изх. № 33/00/128/ от 5 юни 2009 г. до Националния осигурителен институт.

Източник: НОИ

Подобни статии:
 

Реклама