Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:29

РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-117 относно осигурителен доход и осигурителен стаж по договор за управление и контрол на търговско дружество, сключен за работа по 2 часа седмично и при заплащане на час

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7; чл. 6, ал. 2, т. 3, ал. 3, ал. 4 и ал. 10
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски – чл. 1, ал. 5

ОТНОСНО: Осигурителен доход и осигурителен стаж по договор за управление и контрол на търговско дружество, сключен за работа по 2 часа седмично и при заплащане на час

В Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив постъпи Ваше писмено запитване ………..., в което е изложена следната фактическа обстановка:

Едноличен собственик на капитала на търговско дружество е друго юридическо лице – кооперация. С председателя на кооперацията е сключен договор за управление на търговското дружество, за работа по 2 часа седмично и възнаграждение в размер 5 лева на час. Управителят на дружеството се осигурява и като председател на кооперацията - върху месечен осигурителен доход – 1335 лева, по код за вид осигурен 09 и на пълен работен месец.

Зададени са следните въпроси:
1. Правилно ли е определен осигурителният доход на управителя - пропорционално на отработеното време, в случая 40 лева възнаграждение за 8 часа на месец?
2. Правилно ли изчислен осигурителният стаж на управителя - един ден месечно?

По така поставените въпроси изразяваме следното становище:

Въпрос 1:
В чл. 141, ал. 7 от Търговския закон е посочено, че отношенията между дружеството с ограничена отговорност и неговият управител се уреждат с договор за възлагане на управлението.
Договорът за управление няма изрична уредба извън регламента в Търговския закон, следователно за този вид договори се прилагат общите разпоредби на гражданското право, в частност на Закона за задълженията и договорите. Договорът за управление е вид граждански договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок.
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за тези лица, се определя съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и 4 от кодекса. Осигурителният доход е полученото, или начисленото, но неизплатено възнаграждение по договора, но не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО и не по-голям от максималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година. За 2008 г. е определен максимален осигурителен доход в размер на 2000 лева.
Здравното осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Лицата, родени след 31.12.1959 г. се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски се внасят върху доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.
Продължителността на работното време е част от съдържанието на трудовия договор и се определя съобразно разпоредбите на Кодекса на труда. Уговарянето на работа през определени дни от месеца и/или за непълно работно време е правна възможност, предвидена в чл. 114 от КТ, съответно в чл. 138, ал. 1 от КТ. Правата и задълженията на страните по договорите за управление и контрол се уреждат съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, поради което наличието на подобна клауза в договор за управление и контрол е без юридическа стойност за осигурителния режим на лицето, изпълнител по договора. Предвид изложеното, когато отношенията между страните, свързани с управлението на търговското дружество не са уредени по Кодекса на труда, а е сключен договор за възлагане на управлението по чл. 141, ал. 7 от ТЗ, осигуряването е по описания по-горе ред – върху доход, не по-малък от съответния минимален „праг”, независимо че договорът може да е за работа до 2 часа седмично, както е в конкретния случай.

Разпоредбата на чл. 1, ал. 5 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се прилага в случаите, когато управителят не е отработил всички работни дни в месеца: при временна неработоспособност или друг отпуск, за който не се изплаща възнаграждение, както и при започване или прекратяване на трудовата дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.
Следва да имате предвид, че лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО внасят осигурителните вноски върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход като спазват реда, определен в чл. 6, ал. 10 от КСО:
1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Въпрос 2:
Сключването на клауза за работа през определени дни от седмицата и при непълен работен ден може да има правни последици за продължителността на осигурителния стаж по трудови правоотношения. За осигурителен стаж на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, се признава времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО (чл. 9, ал. 1, т. 3 от КСО).

Източник: НАП

Подобни статии:
 

Реклама