Последно променен на Неделя, 01 Август 2010 12:27

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) мъжете придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 63-годишна възраст, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 100 точки.
Лицето не е навършило 63-годишна възраст, поради което няма право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО.
Съгласно разпоредбата на § 9, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО (за мъжете - 63-годишна възраст), на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да внесат осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по този кодекс. Внасянето на осигурителните вноски може да се извърши както по банков път, така и чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия, определени в план за разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване.

Правото по тази разпоредба може да бъде упражнено в срок до 31.12.2015 г., като осигурителните вноски са в размера, определен за фонд "Пенсии".

Разпоредбата на § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО се отнася за придобиване на право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от лица, които са навършили 63-годишна възраст за мъжете, но не им достигат не повече от 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Лицето ще може да се възползва от тази разпоредба, когато навърши 63-годишна възраст, ако няма изискващия се сбор от възраст и осигурителен стаж - 100 точки. Ако към датата на навършване на 63-годишна възраст има необходимия сбор от възраст и осигурителен стаж 100 точки, ще придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО.

Източник: НОИ

Подобни статии:
 

Реклама