Преизчисляването цели получаването на по-справедливи пенсии!

Хора работили еднакво време, с еднакъв индивидуален коефициент, но през различен период от време да получават еднакви пенсии .
Въведеният още през 1996 година индивидуален коефициент, отразява съотношението на месечното брутно трудово възнаграждение на работещия. към средната месечна работна заплата за страната, получавани преди 1996 г. и съотношението между месечното брутно трудово възнаграждение към средномесечния осигурителен доход за страната за същия период след 01.01.1997 г..
Следователно трябва да се вземе под внимание фактът, че средната работна заплата за страната се е покачила с проценти повече през периода от 1997 година насам.

И въпреки, че изоставането на размерите на пенсиите, отпуснати през минали години до голяма степен е преодоляно с извършените през последните 8 години /след 2000 година / 10 осъвременявания на пенсиите, в това число и последното - с 10,35 на сто от 1 юли 2008 г, не би било справедливо хора с еднакъв стаж и индивидуален коефициент да получават различни пенсии, което от своя страна налага преизчисляването на пенсиите.

Ето защо, възможно е при преизчисляването на пенсиите от 1 октомври 2008 г., някои от тях да запазят досегашния си размер, като тези, които са се пенсионирали по-отдавна и получават по-ниска пенсия ще получат увеличение, което ще изравни доходите им с тези, които са се пенсионирали след 1997 година със същият стаж и индивидуален коефициент.

 

Реклама