От Румяна Станчева, експерт в НОИ

Териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи на три основни групи лица.

На първо място, това са самоосигуряващите се, които извършват дейностите, обхванати от чл.4, ал.3, точки 1, 2 и 4 от КСО . Това са:

- лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност

- едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества, физически лица, членове на неперсонифицирани дружества

- земеделските производители и тютюнопроизводители.

Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, едноличните търговци, земеделските производители и тютюнопроизводителите получават осигурителните си книжки от териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес. Собствениците и съдружниците в търговски дружества - по постоянен адрес или по адрес на седалище на дружеството. От териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес или по адрес на управление на дружеството получават осигурителните си книжки и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества. Самоосигуряващите се получават осигурителните си книжки срещу документ за самоличност и попълнено "Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице" по утвърден образец. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се заверяват, при условие че са внесени осигурителните вноски, определени по реда на чл.6, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване.

Следващата група лица, доказващи стажа си с осигурителни книжки, са работниците и служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица. За тези лица осигурителите получават осигурителни книжки от териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на физическото лице работодател и по адрес на управление на осигурителите, които не са юридически лица. За издаване на книжките осигурителите попълват и представят "Искане за издаване на осигурителна книжка на лице, наето по трудов договор от осигурител, който не е ЕТ или юридическо лице" по утвърден образец.

Съпругите (съпрузите) на дългосрочно командированите служители в дипломатическите ни служби в чужбина, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка за периода на пребиваване в чужбина, също заверяват стажа си в осигурителна книжка. Издаването и заверяването на този документ за тези лица се извършва чрез ведомството, командировало служителя в дипломатическата ни служба. Пред съответното ведомство лицето заявява желанието си да се осигурява, датата от която ще се осигурява, както и обхвата на осигуряване.

След изменението от 1 януари 2009 г. в чл.7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина за времето след 31 декември 2008 г. осигурителният стаж и осигурителният доход няма да се заверяват в осигурителни книжки на лицата, които подлежат на осигуряване по реда на чл.4, ал.1, т.5, 7, 8 и ал.3, т.5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване. Това са:

- членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията

- изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци и на неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите

- членовете на управителни или контролни органи на изборни длъжности на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и на партии

- лицата, които полагат труд без трудово правоотношение.

За положения от лицата труд преди 1 януари 2009 г. териториалните поделения на НОИ продължават да издават и заверяват осигурителни книжки.

За времето след 31 декември 2008 г. осигурителният стаж и доход на тези лица се установяват с данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО. Това са данните, които осигурителите подават за осигурените чрез тях лица с декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице".

Когато в регистъра на осигурените лица няма данни по чл.5, ал.4, т.1 от КСО за част от времето или за цялото време след 31.12.2008 г., работещите без трудово правоотношение и членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение от кооперацията, могат да удостоверят осигурителния си стаж и доход при пенсиониране със служебна бележка по образец или със сметка за изплатените суми. В тези случаи работещите по договор за управление и контрол на еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, синдиците и ликвидаторите, както и членовете на управителни и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел и на партии за периоди след 31.12.2008 г. могат да удостоверяват осигурителния си стаж и доход с удостоверения обр. УП-2 и УП-3.

Освен на лицата по чл.7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина на основание чл.19 от същата наредба в осигурителни книжки се заверяват осигурителният стаж и доход и на българските граждани, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка за пенсия за времето на:

- участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи

- работа в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи

- работа в чужбина чрез български посредник.

За тези лица осигурителните книжки се издават и заверяват по искане на организацията, чрез която се извършва осигуряването, като тя вписва периодите, през които лицата са подлежали на осигуряване.

Образците на формуляр, с които се правят исканията за издаване на осигурителни книжки, се получават от териториалните поделения на НОИ, като могат да се изтеглят и от интернет страницата на НОИ.

Осигурителната книжка е документът, с който определени лица удостоверяват осигурителния си стаж и доход при пенсиониране. Осигурителните книжки се издават и заверяват от териториалните поделения на осигурителния институт.

Лицата, които при пенсиониране удостоверяват осигурителния си стаж и доход с осигурителни книжки, са определени в чл.7, ал.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. В тази разпоредба са направени изменения, с които се стесни кръгът на лицата, удостоверяващи стажа си с осигурителни книжки. Измененията влязоха в сила от началото на годината. / Източник dnevnik.bg
 

Реклама