От Вержиния Заркова

Зачитането на осигурителен стаж за времето на различните видове неплатени отпуски е регламентирано с чл.9, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Според тази разпоредба осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете. Пак по същия начин стаж се зачита за периодите на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане, както и за неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

На работниците и служителите неплатен отпуск се разрешава по реда на чл.160 от Кодекса на труда. Съгласно тази разпоредба работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в Кодекса на труда, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

Аналогичен е и текстът на чл.64 от Закона за държавния служител, съгласно който по искане на държавния служител органът по назначаването може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на служебния му стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за служебен стаж, а над 30 дни - само ако е предвидено в закон или акт на Министерския съвет.

При ползването на неплатен отпуск от осигурените лица в посочените случаи осигурителният стаж се зачита, без за това време да се дължат вноски за държавното обществено осигуряване. По този ред се зачита и осигурителният стаж на лица, чиито правоотношения са възникнали въз основа на други закони, когато в тях са предвидени подобни разпоредби. Размерът на зачетения осигурителен стаж в тези случаи не може да бъде повече от 30 работни дни в рамките на една календарна година. До този размер осигурителният стаж ще се зачете дори и в случаите, в които осигурените ползват неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж над 30 дни, когато това е предвидено в закон или в акт на Министерския съвет. Разпоредбата на чл.9, ал.2, т.3 от КСО е категорична, че осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски във всички случаи, се зачита не повече от 30 работни дни.

Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване с изключение на чл.9, ал.6 и 7 и § 9, ал.2 и 3. Въз основа на това, когато неплатеният отпуск е зачетен по реда чл.9, ал.2, т.3, т.е., без да се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, през този период не се внасят и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. През тези периоди не се внасят вноски и за професионален пенсионен фонд, за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд.

Съгласно чл.20, ал.3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, вноските във фонда се дължат върху изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези вноски са изцяло за сметка на работодателите. Видно от посоченото е, че няма основание за внасяне на вноски и по този закон, когато осигурените ползват отпуск, за който не получават възнаграждения.

Както отбелязахме след изтичането на 30 работни дни в рамките на календарната година осигурителен стаж не може да бъде зачетен. В тези случаи се прекъсва и осигуряването на лицата. Те не се считат за осигурени по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и губят правото си да получават предвидените в този нормативен документ парични обезщетения и помощи.

В Закона за здравното осигуряване съществува специална разпоредба, регламентираща внасянето на здравноосигурителни вноски по времето на неплатен отпуск. Според чл.40, ал.1, т.1, б. "б" от ЗЗО за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице, когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя, когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.

Както се вижда в посочената разпоредба, се определя за чия сметка е здравноосигурителната вноска, в случай че лицето е в неплатен отпуск и не подлежи на осигуряване на друго основание в зависимост от това каква е причината, поради която е разрешен неплатеният отпуск. Когато причината за ползването на неплатен отпуск е свързана с обстоятелства, касаещи организацията на работния процес от страна на работодателя, здравноосигурителните вноски са за негова сметка. В случай на неплатен отпуск по желание на работника той трябва да внесе при работодателя дължимите за негова сметка вноски.

Чл.40, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за здравното осигуряване не разделя периодите на неплатения отпуск в зависимост от това дали времето се зачита или не за осигурителен стаж, поради което се прилага във всички случаи на неплатен отпуск. / Източник dnevnik.bg

 

Реклама