Последно променен на Събота, 04 Септември 2010 17:21

От Румяна Станчева, експерт в НОИ

Законът за здравното осигуряване определя самоосигуряващия се като физическо лице, което заплаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си (§1, т.18 от ДР).  Изцяло за своя сметка заплащат здравноосигурителните си вноски лицата, посочени в чл.40, ал.1, т.2 и чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.Това са едноличните търговци, физическите лица, образували ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводителите. Под регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители се има предвид физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, които са регистрирани по съответния ред. Лицата по чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване внасят месечните си здравноосигурителни вноски в размер на 8 на сто върху доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен за тях със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За 2009 г. минималният месечен осигурителен доход за едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества и за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, е определен в размер на 260 лв. За регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители минималният месечен размер на осигурителния доход е 130 лв., а регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват единствено земеделска дейност, внасят здравноосигурителни вноски върху доход не по-малък от 65 лв. За периодите, през които самоосигуряващите са във временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете, независимо дали за този период получават парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване, дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка. В този случай здравноосигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Те се изчисляват върху минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица за съответната година, но в дължимата за сметка на работодател част от вноската (за 2009 г. - 4.8 на сто).Всички лица, които се осигуряват по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване внасят месечните здравноосигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Съгласно чл.43 от Закона за здравното осигуряване осигурените по чл.40, ал.1, т.2 от закона могат да заплатят здравноосигурителните си вноски и авансово за избран от тях период. Те могат да внасят авансово вноски и за периодите на продължително боледуване,  бременност, раждане и отглеждане на малко дете.Пенсионерите, които упражняват дейностите, определени в чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване подлежат на задължително здравно осигуряване по определения ред, независимо че за тях върху основния размер на пенсията са внасят здравноосигурителни вноски от републиканския бюджет.Лицата, които се осигуряват по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване определят окончателен размер на дохода си за здравно осигуряване въз основа на доходите, декларирани в данъчната декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателният размер на месечния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски, се определя за периода, за който е упражнявана трудова дейност през предходната година в таблица 2 от справката за окончателния размер на осигурителния доход към данъчната декларация. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на дохода си за здравно осигуряване от тази дейност. Тези лица попълват таблица 2 от справката за окончателния размер на осигурителния доход само при положение че през годината са получили доход за работа без трудови правоотношения извън земеделската им дейност.Всички лица, които нямат доходи от трудова дейност или пенсия върху, които се дължат здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване и не подлежат на осигуряване от републиканския бюджет също внасят здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка. Вноските се изчисляват върху доход не по-малък от половината от минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се в Закона за бюджета на ДОО за съответната година (за 2009 г. върху 130 лв., или 10.40 лв. на месец). Срокът за внасяне на вноските е до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнася. Тези лица също могат да внесат и авансово здравноосигурителните си вноски за избран от тях период от време. От 1 януари 2005 г. те трябва да извършват и годишно изравняване на осигурителния си доход въз основа на облагаемите доходи, декларирани с годишната данъчна декларация. Самоосигуряващите се могат да провеждат здравното си осигуряване и чрез осигурителните каси.Трябва да се има предвид, че самоосигуряващите се лица носят цялата отговорност за здравното си осигуряване. Съгласно чл.109 от закона всички, които са длъжни да внасят здравноосигурителните си вноски за своя сметка, заплащат оказаната им медицинска помощ, ако не са внесли повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Осигурителните права на тези лица се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват. Невнесените в определените от закона срокове здравноосигурителни вноски се внасят с дължимата по закон лихва за закъснението. / Източник dnevnik.bg

Подобни статии:
 

Реклама