От Румяна СТАНЧЕВА, експерт в НОИ

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност. Осигурителните вноски както за държавното обществено осигуряване, така и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се дължат върху брутния размер на трудовите възнаграждения, но месечно върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, определен за съответната година (за 2008 г. 2000 лв.). За определен кръг от лица осигурителни вноски се дължат и в случаите, при които трудовите възнаграждения са начислени, но не са изплатени. Върху начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения се внасят осигурителните вноски за работниците и служителите и за:

· държавните служители; за съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители; за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и за лицата по чл. 69, ал. 5 от КСО

· лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Това са: изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци и неперсонифицирани дружества, синдиците и ликвидаторите

· лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО. Това са получаващите доходи за работа на изборни длъжности и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.За работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 от КСО месечният осигурителен доход не може бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход, определен за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя по таблицата в приложение №1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.(ЗБ на ДОО).

Следва да се има предвид, че съгласно т. 4 от забележката към таблицата на приложение №1 към чл. 8, т. 1 от ЗБ на ДОО за 2008 г. минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии не се прилагат за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба от Закона за счетоводството. Съгласно §1, т. 1 от допълнителната разпоредба от Закона за счетоводството "Бюджетни предприятия" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.До 31 декември 2007 г. осигурителният доход на лицата, получаващи доходи за управление и контрол, които подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, се определяше, като сумата на възнаграждението по договора се намаляваше с нормативно признатите разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). На основание §1 б. "з" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ от 1 януари 2008 г. с оглед данъчното облагане правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия са определени като трудови правоотношения и за тях не се предвиждат нормативно признати разходи при определяне на облагаемия доход. В тази връзка от 1 януари 2008 г. месечният осигурителен доход на тези лица е полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя.Самоосигуряващите се лица внасят авансово месечни осигурителни вноски върху избран доход между минималния и максималния месечен осигурителен доход, определен за тях със Закона за бюджета на ДОО. През 2008 г. тези лица могат да избират да внасят авансовите си вноски между 240 лв. и 2000 лв. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Размерът на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители през 2008 г. е 120 лв., а за тези от тях, които извършват единствено земеделска дейност, 60 лв. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност, не определят окончателен размер на осигурителния си доход за тази дейност.

За лицата, работещи без трудови правоотношения, осигурителният доход е полученото възнаграждение, намалено с нормативно признатите разходи по чл. 29 от ЗДДФЛ. С направените промени в ЗДДФЛ от 1 януари 2008 г. нормативно признатите разходи за тези лица се намаляват от 35 на сто на 25 на сто. За наетите на работа без трудови правоотношения възложителите на договори имат задължение да внасят осигурителни вноски за фонд "Пенсии", когато:

· изплатеното възнаграждение след приспадане на нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ е по-голямо или равно на минималната работна заплата, определена за страната за съответния период. Минималната работна заплата за 2008 г. е определена в размер на 220 лв.

· лицето е осигурено на друго основание през съответния месец - осигурителни вноски за фонд "Пенсии" се внасят независимо от размера на изплатеното възнаграждение, но общият осигурителен доход за месеца не трябва да бъде по-голям от определения максимален осигурителен доход. / Източник dnevnik.bg

 

Реклама