От Румяна СТАНЧЕВА, експерт в НОИ

През 2008 г. няма промяна в определения ред за внасяне на осигурителните вноски. Вноските се внасят чрез търговска банка, лицензиран пощенски оператор или поделенията им. Осигурителите, които нямат банкови сметки, внасят дължимите осигурителни вноски в брой.

Съгласно чл.158 от кодекса осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания.

Не се дължат осигурителни вноски при теглене на суми за плащания при прекратяване на осигуряването или при отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс. Тези суми се включват в платежния документ за първото следващо внасяне на осигурителни вноски. Вноските за сметка на осигурителя се внасят при изплащане на възнагражденията, както и при авансовите плащания. Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.

За работещите в чужбина срокът е 10-о число на следващия месец

В случай че вноските не са внесени при изплащане на възнаграждението, лихвата за закъснението започва да се начислява от датата на изплащане на възнаграждението.

Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася за своя сметка пълния размер на осигурителните вноски (частта за сметка на осигурителя и частта, определена за сметка на осигурените лица) до края на месеца, през който е извършено начисляването. От този момент започва да се начислява и лихва за закъснението, когато осигурителните вноски не са внесени. Осигурителни вноски върху начислени, но неизплатени възнаграждения, се внасят за работещите по трудови правоотношения, за лицата, работещи по служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание специални закони, и за лицата по чл.4, ал.1, т.7 и 8 от КСО.

Всички бюджетни предприятия без общините внасят и отчитат централизирано дължимите осигурителни вноски. Дължимите суми за осигурителни вноски се превеждат от сметките на централния бюджет директно по съответната сметка на Националния осигурителен институт.

Осигурителните вноски за работещите в чужбина по трудови правоотношения с български работодател се внасят от изпращащата организация до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

За лицата, работещи без трудови правоотношения, осигурителните вноски са дължими при изплащане на уговореното възнаграждение и се внасят чрез възложителя на договора в определеното от закона съотношение за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. При изплащане на възнаграждението от лицето се удържа дължимата от него част от вноската. За тези лица срокът за внасяне на вноските по сметките за държавното обществено осигуряване е до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят (чл.7, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване).

Самоосигуряващите се внасят осигурителните си вноски лично или чрез осигурителните каси. Текущо през годината те внасят осигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ този, за който се дължат. Когато тези лица са във временна неработоспособност, към определената от закона дата могат да внесат осигурителните вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът на временната неработоспособност. Самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за фонд "Пенсии", могат да внасят осигурителни вноски и авансово за избран от тях период.

Съдружниците се осигуряват през едно от дружествата, в които имат дял

Съдружниците в търговски дружества, собствениците на еднолични дружества, физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните си вноски чрез дружествата. Когато тези лица са съдружници в повече от едно дружество, осигуряването им се провежда чрез едно от дружествата по техен избор. Вноските се внасят за всеки съдружник с отделен платежен документ, в който задължително трябва да бъде вписан единният граждански номер на лицето.

В Кодекса за социално осигуряване е предвидена възможност за регистрираните земеделските производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за фонд "Пенсии", да внесат текущите за годината осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.

Самоосигуряващите се, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски на едно от основанията по избор на лицето. За доходите, получени от всички дейности през предходната година, те определят окончателен размер на осигурителния си доход по данни от годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. При определянето на окончателния размер на осигурителния доход се внася осигурителна вноска за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Срокът за внасяне на окончателната осигурителна вноска е срокът за подаване на данъчната декларация - 30 април на текущата година.

За лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, и лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на български държавни органи, осигурителните вноски се внасят чрез фирмата посредник или съответната държавна организация до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. / Източник dnevnik.bg

 

Реклама