от Вержиния Заркова, експерт в НОИ

Задължително осигурени по смисъла на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са работещите само по граждански договори, които получават възнаграждение равно или по-голямо от минималната работна заплата, установена за периода, през който лицето извършва възложената му дейност. Във всички случаи, за да се извърши преценка дали здравноосигурителните вноски в тези случаи са дължими от полученото възнаграждение, се приспадат разходите за дейността, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

През 2008 г. тези разходи са в размер 25 на сто, а минималната работна заплата за тази година е 220 лв. Размерът на осигурителните вноски, които се дължат, зависи от това кога е извършена работата от осигурено лице. В този смисъл, когато лицето е работило през 2007 г., но възнаграждението му се изплаща през 2008 г., осигурителните вноски се изчисляват в размера и съотношението, регламентирани през 2007 г.

Разходите за дейността, които се приспадат в тези случаи, обаче са тези, действащи към момента на получаването на дохода, т.е. сега установените 25 на сто. Сроковете за внасянето на здравноосигурителните вноски също зависят от момента на изплащането на възнаграждението. Така например осигурителните вноски за възнаграждение, което се отнася за работа, извършена през 2007 г., но изплатено през септември 2008 г., трябва да се внесат най-късно до 10 октомври 2008 г.

Задължението за подаване на данни за внесените здравноосигурителни вноски с декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице" също възниква в зависимост от това кога е изплатено възнаграждението. В посочения пример декларацията трябва да бъде подадена не по-късно от 20 октомври 2008 г. Здравноосигурителните вноски през 2008 г. се разпределят между възложителя и осигуреното лице в съотношение 60 на сто към 40 на сто.

Вноската е дължима във всички случаи

Видно от посоченото дотук е, че когато за работещите по граждански договори, които не извършват други дейности през този период, се внасят здравноосигурителни вноски само ако полученото възнаграждение след приспадането на разходите за дейността е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната. Това означава, че в случаите, когато лицата получават възнаграждение, което е по-малко от минималната работна заплата, здравноосигурителни вноски чрез възложителя не се дължат. Това не означава, че тези лица по принцип се освобождават от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски.

За тях това задължение е регламентирано в чл.40, ал.5 от ЗЗО. По този ред внасят здравноосигурителните си вноски всички лица, които нямат друго основание за здравно осигуряване през съответния месец. Внасянето на вноските в тези случаи се извършва от самото лице, като те са за негова сметка. В тези случаи те се изчисляват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2008 г. размерът на този доход е 240 лв. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация. За внесените по този ред здравноосигурителни вноски не се подават данни с декларация образец №1 "Данни за осигуреното лице".

При работа на повече от едно основания регламентът е различен

Разпоредбата на чл.40, ал.1, т.3, буква "б" от ЗЗО третира внасянето на здравноосигурителните вноски за лицата, които работят по граждански договори, но едновременно с това за тях се дължат здравноосигурителни вноски и по други правоотношения - като осигурени по реда на чл.40, ал.1, т.1 и т.2 от закона. В тези случаи здравноосигурителните вноски се дължат независимо от размера на полученото възнаграждение, т.е. ако след приспадането на разходите за дейността полученото възнаграждение е по-малко от минималната работна заплата, здравноосигурителните вноски са дължими.

Важен момент, който трябва да се има предвид при внасянето на здравноосигурителните вноски на това основание, е, че сборът от доходите,върху които се внасят вноските, не може да надвишава максималния осигурителен доход, установен за съответния период. Това на практика означава, че за лице, работещо например по трудово правоотношение, сборът от полученото или начисленото трудово възнаграждение плюс полученото възнаграждение по гражданското правоотношение, върху който се дължат здравноосигурителните вноски през 2008 г., не може да надвиши 2000 лв. / dnevnik.bg

 

Реклама