от Румяна Станчева, експерт в НОИ

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Следва да се има предвид, че започването на трудова дейност на тези лица не е свързано с регистрацията в регистър БУЛСТАТ или в Търговския регистър. В тази връзка всяко самоосигуряващо се лице при започване на лична трудова дейност обявява това обстоятелство, като подава декларация в компетентната териториална дирекция на НАП.

Тъй като задължението за осигуряване е само за времето, през което то упражнява дейност, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано лицето, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) - чл.1, ал.2 от наредбата. Тези обстоятелства се декларират за всяка от дейностите, обхванати от разпоредбата на чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО, а именно дейност като:

- упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност

- еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и като физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества

- регистрирани, земеделски производители и тютюнопроизводители.

Декларацията, подписана от самоосигуряващото се лице, се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Компетентна териториална дирекция за физическите лица, включително за едноличните търговци, е териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето. Тези обстоятелства се декларират и от самоосигуряващите се лица, които се осигуряват чрез осигурителни каси.

Пример: Лице се регистрира като едноличен търговец в Търговския регистър и получава единен идентификационен код. Фирмата на едноличния търговец се регистрира служебно в компетентната териториална дирекция на НАП. При започване на лична трудова дейност едноличният търговец в 7-дневен срок трябва да подаде декларация в ТД на НАП по постоянен адрес, с която да декларира датата, от която започва дейността. В случай че впоследствие той започне и друга дейност като самоосигуряващо се лице - например като съдружник в търговско дружество, той отново в 7-дневен срок трябва да подаде декларация за започване на дейност и в това си качество.

Съгласно чл.1, ал.3 от наредбата видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на съответната трудовата дейност. От 1 януари 2008 г. при прекъсване и възобновяване на съответната дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да промени вида на осигуряването си.

Така например, ако едноличен търговец подаде декларация, че прекъсва дейност от 1 март 2008 г., за която е заявил обхват на осигуряване само за фонд "Пенсии", и от 1 октомври 2008 г. отново възобнови дейност като едноличен търговец, той няма право да промени вида на осигуряването си, а трябва да продължи да се осигурява само за фонд "Пенсии". Това лице ще може да промени вида на осигуряването си през следващата календарна година. Съгласно чл.1, ал.4 на наредбата видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.

Самоосигуряващите се внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Редът за осигуряването им е определен в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. В наредбата са определени обстоятелствата, които тези лица трябва да декларират в териториалните дирекции на НАП с оглед провеждане на осигуряването си.

По закон самоосигуряващите се имат право да избират обхвата на осигуряването си. Те задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свое желание те могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица. При започване или възобновяване на трудова дейност те трябва да декларират избора на рисковете, за които ще се осигуряват.
/ dnevnik.bg

 

Реклама