от Румяна Станчева, експерт в НОИ

Трудов договор може да се сключва за работа през определени дни от месеца (чл.114 от Кодекса на труда). Когато работникът или служителят работи при един работодател общо не повече от 5 работни дни или 40 часа в месеца последователно или разпокъсано, времето не се признава за трудов стаж. За лицата, които работят по условията на чл.114 от КТ, се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. На работниците и служителите времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж.

Редът за осигуряване на лицата, наети на работа по условията на чл.114 от КТ, зависи от обстоятелството дали това е единствено трудово правоотношение за тях или получават доходи за работа и по друг трудов договор през месеца.

Работниците и служителите, които работят през месеца само по едно трудово правоотношение по чл. 114 от КТ, както и в случаите, при които работят по повече от един трудов договор, всеки от който е сключен за не повече от 5 работни дни или 40 часа, подлежат на осигуряване по реда, определен в чл.4, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване за следните социални рискове: инвалидност, старост и смърт; трудова злополука и професионална болест. За тези работници и служители независимо от размера на възнаграждението се внасят осигурителни вноски само за фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест".

Когато работник или служител работи по основен трудов договор за повече от пет работни дни или 40 часа през календарния месец и същевременно има сключен трудов договор по условията на чл.114 от КТ, подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове и по двата трудови договора. В този случай осигуряването по договора по чл. 114 от КТ е по реда на чл.4, ал.1, т.6 от КСО. И по двата трудови договора се внасят вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване.

На всички работници и служители осигурителните вноски се изчисляват върху получените или начислените брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за професията, която заема лицето по трудовия договор. Когато лицето не работи през всички работни дни от месеца или работи при непълно работно време, минималният месечен осигурителен доход се изчислява пропорционално на отработеното време. / dnevnik.bg

 

Реклама