от Вержиния Заркова, експерт в НОИ

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници. Начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Средствата за социално-битовото и културното обслужване не могат да се изземват и използват за други цели.

В зависимост от начина на получаване на средствата от социалните разходи работодателите трябва да извършат преценка дали се дължат или не осигурителни вноски върху тях. Върху социалните разходи осигурителни вноски се дължат както в случаите, когато те са изплатени или дадени в натура при определени условия, така и в случаите, в които сумите за тях са само начислени. Условие за внасяне на осигурителните вноски е социалните разходи да се дават пряко, постоянно или периодично на работниците и служителите.

Осигурителни вноски върху сумите, изплащани за сметка на социалните разходи, се дължат, когато тези суми са платени или начислени на осигурените за всички осигурени социални рискове по чл.4, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.

Осигурителните вноски върху сумите, изплатени за сметка на социалните разходи, се внасят в размерите определени за фонд "Пенсии".

Когато на работниците и служителите, които са наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец са изплатени суми от средствата за социални разходи, върху тях не се дължат осигурителни вноски.

Когато средствата от социалните разходи не се дават пряко, постоянно или периодично на осигурените лица, върху тях не се дължат осигурителни вноски. Не се начисляват и вноски върху еднократните помощи в пари или в натура, които работодателят изплаща от социалните разходи на работниците и служителите си за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития. / dnevnik.bg

 

Реклама