от Румяна Станчева, експерт в НОИ  

В чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е определен кръгът на лицата, които подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. В кодекса няма разпоредба, която да изключва от кръга на тези лица пенсионерите. Независимо от вида на получаваната пенсия те подлежат на осигуряване по определения от закона ред за дейността, която извършват.

За пенсионерите, наети на работа по трудов договор за повече от пет работни дни, или 40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране се внасят осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Безработица" и фонд "Трудова злополука и професионална болест". Вноските за фонд "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица" се внасят в съотношение 60 на сто за сметка на осигурителя и 40 на сто за сметка на осигуреното лице. Вноските за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са изцяло за сметка на осигурителя. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото или начисленото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя.

Не са изключени от задължително осигуряване и пенсионерите, които са наети по трудов договор при един или повече работодатели през месеца за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец. Те подлежат на задължително осигуряване за "Пенсия" и за фонд "Трудова злополука и професионална болест". Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото или начислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя за съответна професия, която заема лицето по трудовия договор, изчислен пропорционално на отработените от лицето дни или часове.

За пенсионерите, членове на кооперации, които упражняват трудова дейност и получават възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията, не се внасят осигурителни вноски за фонд "Безработица". За тези лица осигурителните вноски са за трите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство" и "Трудова злополука и професионална болест". Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото възнаграждение, без да се приспадат определените за дейността нормативно признати разходи по ЗДДФЛ.

За четирите фонда на държавното обществено осигуряване се дължат осигурителни вноски и за пенсионерите, които получават доходи по договори за управление и контрол на търговски дружества. / dnevnik.bg

 

Реклама