Зачитане на осигурителен стаж на осигуряващите се сами

Печат
Вторник, 21 Юли 2009 17:11

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ

За заверяването на осигурителния си стаж самоосигуряващите се лица трябва да се обърнат към съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт. За да бъде извършена заверката, е необходимо да са изпълнени следните условия:

· самоосигуряващият се трябва да е заявил началото, съответно края на упражняването на трудовата си дейност

· да има издадена и попълнена осигурителна книжка

· да е внесъл дължимите си осигурителни вноски.

Декларирането на периода, през който самоосигуряващите се упражняват трудовата си дейност, се извършва на основание чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Самоосигуряващите се лица - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, са задължени да се осигуряват само когато работят като такива.

Задължението за внасяне на осигурителни вноски за тях възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Тези декларации се подават до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на всяко от изброените обстоятелства. След като декларират началото на дейността си, самоосигуряващите се трябва да се обърнат към съответното териториално поделение на НОИ с искане за издаване на осигурителна книжка. Осигурителната книжка се издава винаги след подаването на декларацията за започване на трудова дейност в съответната териториална дирекция на НАП. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. / dnevnik.bg