от Румяна Станчева, експерт в НОИ

За улесняване на процеса по провеждане на осигуряването е създадена възможност самоосигуряващите се и осигурителите да образуват осигурителни каси. Редът за образуване и функциониране на осигурителните каси е определен в чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за осигурителните каси.

Осигурителната каса не е осигурител по смисъла на КСО, но извършва всички действия по провеждането на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, както и по осигуряването за фонд ГВРС на своите членове самоосигуряващи се лица и на наетите от членовете на касата лица по трудово и без трудово правоотношение.

Осигурителна каса могат да учредят не по-малко от 5 осигурители и/или самоосигуряващи се лица. Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Единствено условие за участие на осигурителите в осигурителна каса е да имат наети на работа до 50 лица. Това ограничение се отнася за наети лица по трудов договор, като не се взима предвид броят на лицата, наети без трудови правоотношения.

Образуваната осигурителна каса се регистрира в териториалната дирекция на НАП по адрес на управление на касата. При образуване на осигурителна каса следва да се има предвид, че в касата могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на НАП, където е регистрирана касата. Членовете на касата взимат решение за определяне на лицето, което ще я представлява. Правата и задълженията на членовете на касата се уреждат в учредителния договор. В него се регламентират и редът и начинът за определяне на членския внос. Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на наетите от тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).

Осигурителните каси събират дължимите осигурителни вноски от своите членове и ги превеждат по сметките на териториалните дирекции на НАП в сроковете, определени в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите. Осигурителните каси носят отговорност по Данъчно-осигурителния кодекс за внесените осигурителни вноски от членовете им, които не са преведени в срок по съответните сметки на териториалните дирекции на НАП (чл.11, ал. 2 от Наредбата за осигурителните каси). Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са внесли своевременно дължимите осигурителни вноски.

До 25 януари на всяка календарна година осигурителната каса е длъжна да предостави на своите членове удостоверение за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителни вноски за предходната година.

Осигурителните каси представят в компетентната териториална дирекция на НАП данни за осигуряването, за облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Данните се подават с декларации по утвърдените образци в Наредба №Н-8 на министъра на финансите за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица. / dnevnik.bg

 

Реклама