Видът на осигуряването не може да се променя през годината

Печат
Вторник, 21 Юли 2009 17:08

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ

Според измененията в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП). Декларацията се подава до компетентната териториална дирекция на НАП от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Кодексът за социално осигуряване казва, че на осигуряване подлежат лицата, които извършват дейности като упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност, едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества, членовете на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка от посочените дейности самоосигуряващите се декларират пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния си адрес. Новата редакция на чл. 1, ал. 2 от наредбата задължава самоосигуряващите се да декларират тези обстоятелства за всяка от дейностите по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване в случаите, в които работят като такива в повече от едно качество. Това се извършва чрез подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице.

Особено внимание самоосигуряващите се трябва да обърнат на допълнението в ал. 3 на чл. 1 от наредбата. Съгласно създаденото второ изречение в тази алинея: "При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да промени вида на осигуряването си."

Промени в нормативната уредба

В Държавен вестник, бр. 17 от 2008 г., е публикувано Постановление №22 на Министерския съвет, с което са извършени промени и допълнения в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Промените в наредбата са отражение на промените в Кодекса за социално осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Регламентирани са и някои задължения на самоосигуряващите се лица относно декларирането на определени обстоятелства във връзка с извършваните от тях дейности.

Според една от промените от началото на 2008 г. вече не се допуска да се сменя видът на осигуряването, когато самоосигуряващите се извършват прекъсване и възобновяване на дейност в едно и също качество в течение на календарната година.

От началото на 2008 г. в кръга на лицата, които внасят осигурителните си вноски за своя сметка, са добавени съпрузите на служителите в дипломатическите ни служби по време на задграничния им мандат.
/ dnevnik.bg