Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:36

от Румяна Станчева, експерт в НОИ

На осигурените лица, които извършват дейностите, определени в чл.4, ал.1 и 2 от КСО и на лицата работещи без трудови правоотношения за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски.

За осигурителен стаж на самоосигуряващите се зачита само времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски. Когато осигурените лица са били възпрепятствани да работят поради настъпване на определен осигурен социален риск времето се зачита за осигурителен стаж без да се дължат осигурителни вноски. Периодите, които се зачитат за осигурителен стаж без осигурителни вноски са регламентирани в чл. 9, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

За осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски се зачита времето на платен отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане. Отпуска за временна неработоспособност се разрешава от работодателя след представяне на документ от здравните органи – болничен лист. Отпуска за бременност и раждане е в размер на 315 календарни дни от които 135 календарни дни се разрешават въз основа на болничен лист, а остатъка до 315 календарни дни въз основа на писменно заявление на майката до работодателя.

За времето на отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане на осигурените лица от средствата на държавното обществено осигуряване се изплащат парични обезщетения, при положение че имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за фонд „Общо заболяване и майчинство”. Паричните обезщетения заместват пропуснатото трудово възнаграждение за периода, през който лицата са били възпрепятствани да работят.

От 1 януари 2005 г. върху изплатените обезщетения не се дължат осигурителни вноски. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за осигурените лица, които не са навършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест. В тези случаи е достатъчно лицето да е започнало трудова дейност, за която да подлежи на осигуряване за временна неработоспособност и за трудова злополука и професионална болест.

На самоосигуряващите се лица времето, през което не са работили поради настъпване на временна неработоспособност, бременност и раждане се зачитат за осигурителен стаж при положение, че са заявили обхват на осигуряване и са внасяли осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

Периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане с право на парично обезщетение не само се зачитат за осигурителен стаж, но и участват при определяне на осигурителния доход при пенсиониране, като се взима предвид:

- за периода преди 1 януари 2000 г. – сумата на дохода, от който е изчислено паричното обезщетение съгласно действащите разпоредби за това време;
- за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г. – обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски;
- за периода от 1 януари 2005 г. – доходът, от който е изчислено паричното обезщетение.

Когато лицата не отговарят на условията за получаване на парично обезщетение въз основа на представения болничен лист ползват неплатен отпуск. През време на този отпуск осигуряването не се прекъсва и времето се зачита за осигурителен стаж без осигурителни вноски с оглед на придобиване на осигурителни права.

За осигурителен стаж без осигурителни вноски се зачита и времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете. На основание чл. 164, ал. 1 от КТ след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишна възраст и 6 месеца за всяко следващо.

За времето на отпуск по чл.164 от КТ на осигурените лица от средствата на държавното обществено осигуряване се изплаща парично обезщетение за отглеждане на малко дете, при положение, че имат най- малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за фонд „Общо заболяване и майчинство”. Размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

За 2008 г. паричното обезщетение е определено в размер на 220 лв. Когато осигуреното лице няма изискуемия осигурителен стаж няма право на това обезщетение, но периода се зачита за осигурителен стаж с оглед придобиване на осигурителни права. За осигурителен стаж без осигурителни вноски се зачита и неплатения отпуск по чл.165 и 167а от КТ.

На самоосигуряващите се майки, които са осигурени за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица времето, през което не са упражнявали трудова дейност и са отглеждали дете до 2 годишна възраст също се зачита за осигурителен стаж. Следва да се има предвид, че на самоосигуряващите се майки, които не упражняват трудова дейност и отглеждат дете след навършване на 2 годишна възраст времето, не се зачита за осигурителен стаж. За тези лица не се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда. Те нямат право на неплатените отпуски регламентирани в чл.165 и 167а от Кодекса на труда и за тези периоди осигуряването им се прекъсва.

За осигурителен стаж без осигурителни вноски се зачита и времето през, което лицето е получавало обезщетение за безработица.

Съгласно чл. 160, ал. 2 от Кодекса на труда неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж. На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО това време се зачита и за осигурителен стаж без осигурителни вноски. / dnevnik.bg

 

Реклама