Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:37

от от Румяна Станчева, експерт в НОИ

Работодателят предоставя парите, но работниците решават как да бъдат похарчени те
Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства от работодателя и от други източници (чл. 292 от Кодекса на труда). Работодателите могат самостоятелно или съвместно с други органи и организации да осигуряват на работниците и служителите организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд, търговско и битово обслужване, транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно, бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм и други социално-битови и културни потребности.

Начинът на използуването на средствата за социално-битово и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Тези средства не могат да бъдат изземвани за други цели. Те могат да бъдат предоставяни на лицата пряко в пари или в натура, но могат да бъдат получени от лицата и косвено, например чрез предоставяне на средства за издръжка на столове, за медицинско обслужване и др.

За придобивките на работниците са дължими вноски за фонд "Пенсии"

Върху средствата за социални разходи, давани в пари или в натура постоянно или периодично пряко на лицата, които подлежат на осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии" за категорията труд, по която работи лицето.

Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, върху които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. От 1 януари 2003 г. върху средствата, изплатени като социални разходи, се внасят и здравноосигурителни вноски. Върху сумите за сметка на социалните разходи не се дължат осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

За работниците и служителите, за членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, работещи по договори за управление и контрол, които подлежат на осигуряване по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, и за лицата получаващи доходи на изборни длъжности, осигурителните вноски за фонд "Пенсии", за универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване се внасят в определеното за съответната година съотношение за сметка на осигурителя и на осигуреното лице.

От 1 януари 2007 г. на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, върху сумите за сметка на средствата за социални разходи се дължат осигурителни вноски не само при изплащането им, но и в случаите, при които тези суми са начислени, но не са неизплатени.

Сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. При изчисляване на паричното обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане и при определяне на нетно възнаграждение с оглед изчисляването на тези обезщетения тези суми също не се включват.

Бонусите, давани пряко в натура, също пораждат задължение

Осигурителните вноски върху изплатените или начислените, но неизплатени суми за сметка на социалните разходи се внасят в сроковете за внасяне на вноските за фондовете на държавното обществено осигуряване.
Сумите, изплатени от социалните разходи, върху които са внесени осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, се включват в осигурителния доход при изчисляване размера на пенсията.

Задължението за внасяне вноски върху суми, изплатени от средствата за социални разходи, не се обвързва с формата, под която се изплащат - в пари или в натура, а с обстоятелството дали тези суми се изплащат пряко постоянно или периодично на лицата.

Когато се изплащат средства, които имат характер на еднократни помощи при настъпване на определени случайни събития, осигурителни вноски не се дължат. В чл.2, т.2 и 3 от Наредбата за възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, е уточнено върху кои средства, изплатени от социалните разходи, не се внасят осигурителни вноски. Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени от социалните разходи, за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

Ваучерите за храна са освободени от тежести

От 1 януари 2007 г. осигурителни вноски не се начисляват и внасят върху средствата, предоставени на работниците и служителите, включително на лицата, работещи по договори за управление, под формата на ваучери за храна, отпуснати при условията на чл.209, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно чл.209, ал.1 от този закон не се облагат с данък социални разходи в размер до 40 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна, като в разпоредбата са определени и условията, при които трябва да бъдат изплатени тези суми, за да не се облагат с данък.

Когато за съответния месец предоставените средства под формата на ваучери за храна са над определената необлагаема сума по чл.209, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, върху сумите, превишаващи определения размер, се дължат осигурителни вноски. Дължат се осигурителни вноски и когато са нарушени определените в разпоредбата условия за предоставяне на ваучерите.

Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят и върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт. / dnevnik.bg

 

Реклама