Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:40

от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 03 Jun 2008
В чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване е определен кръгът на лицата, които подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. В кодекса няма разпоредба, която да изключва от кръга на тези лица пенсионерите.
Независимо от вида на получаваната пенсия, те подлежат на осигуряване по определения от закона ред за дейността, която извършват.
За пенсионерите, наети на работа по трудов договор за повече от пет работни дни, или 40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране се внасят осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване – фонд „Пенсии”, Общо заболяване и майчинство”, „Безработица” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”. Вноските за фонд „Пенсии”, „Общо заболяване и майчинство” и фонд „Безработица” се внасят в съотношение 60 на сто за сметка на осигурителя и 40 на сто за сметка на осигуреното лице. Вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест” са изцяло за сметка на осигурителя. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото или начислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя.
Не са изключени от задължително осигуряване и пенсионерите, които са наети по трудов договор при един или повече работодатели през месеца за не повече от 5 работни дни /40 часа/ през календарния месец. Те подлежат на задължително осигуряване за „Пенсия” и за фонд „Трудова злополука и професионална болест”. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото или начислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя за съответна професия, която заема лицето по трудовия договор, изчислен пропорционално на отработените от лицето дни или часове.
За пенсионерите, членове на кооперации, които упражняват трудова дейност и получават възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията не се внасят осигурителни вноски за фонд “Безработица”. За тези лица осигурителните вноски са за трите фонда на държавното обществено осигуряване- фонд „Пенсии”, Общо заболяване и майчинство и „Трудова злополука и професионална болест”. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото възнаграждение без да се приспадат, определените за дейността нормативно признати разходи по ЗДДФЛ.
За четирите фонда на държавното обществено осигуряване се дължат осигурителни вноски е за пенсионерите, които получават доходи по договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци и на неперсонифицирани дружества, както и за назначените от съда синдици и ликвидатори. Осигурителните вноски се внасят върху възнаграждението по договора, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя. На осигуряване за всички осигурени социални рискове подлежат и лицата, които имат отпусната пенсия и същевременно получават доходи за работа на изборни длъжности.
На работещите пенсионери времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски се зачита за осигурителен стаж след пенсиониране. Тези лица имат възможност да поискат преизчисление на размера на пенсията по реда на чл.102 от КСО. Преизчислението на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера не повече от веднъж в една календарна година. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението. Пенсията може да се преизчисли не само въз основа на положен допълнителен осигурителен стаж, но и въз основа на осигурителния доход, получен за този стаж.
В Кодекса за социално осигуряване е създадена възможност пенсионерите, които извършват дейностите, определени в чл. 4, ал. 3 да се осигуряват по тяхно желание. Тези лица за упражняваната дейност не подлежат на задължително осигурявана по КСО, но по свое желание могат да се осигуряват за фонд „Пенсия” или за фонд „Пенсия” и фонд „Общо заболяване и майчинство”. Възможността да избират дали да внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване имат лицата, които получават пенсия и извършват дейност като:
- регистрирани, че упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност. Това са лицата, които упражняват свободна професия на основание регистрация, определена с нормативен акт (адвокати, нотариуси, експерт – счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти и др.), лицата, които извършват занаятчийска дейност като плащат патентен данък и всички, които извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка (дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и др.);
- еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
- регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители.
Не подлежат на задължително осигуряване и пенсионерите, които получават доходи за работа без трудови правоотношения. Върху получените възнаграждения за работа без трудови правоотношения за тях не се дължат осигурителни вноски и в случаите, при които през месеца подлежат на осигуряване и на друго основание. За тези лица възложителите на договори също могат да внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии” по тяхно желание.
Следва да се има предвид, че лицата, които получават пенсия и упражняват дейностите по чл. 4, ал. 3 от КСО и тези, които получават доходи за работа без трудови правоотношение могат да избират дали да внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, но за извършваната дейност подлежат на задължително здравно осигуряване. Съгласно разпоредбите на Закона за здравното осигуряване за пенсионерите, които получават доходи върху, които по закон се дължат здравноосигурителни вноски се внасят вноски по съответния ред, независимо, че са осигурени за сметка на държавния бюджет върху размера на пенсията си. / dnevnik.bg

 

Реклама