Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:46

На основание чл. 38, ал. 8 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски, пише в Дневник Вержиния Заркова, експерт в НОИ.
За заверяването на осигурителния си стаж самоосигуряващите се лица трябва да се обърнат към съответните териториални поделения на Националния осигурителен институт. За да бъде извършена заверката е необходимо да са изпълнени следните условия:
- самоосигуряващият се трябва да е заявил началото, съответно края на упражняването на трудовата си дейност
- да има издадена и попълнена осигурителна книжка
- да е внесъл дължимите си осигурителни вноски
Декларирането на периода през който самоосигуряващите се упражняват трудовата си дейност се извършва на основание чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Самоосигуряващите се лица - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност са задължени да се осигуряват само когато работят като такива. Задължението за внасяне на осигурителни вноски за тях възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Тези декларации се подават до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на всяко от изброените обстоятелства.
След като декларират началото на дейността си самоосигуряващите се трябва да се обърнат към съответното териториално поделение на НОИ с искане за издаване на осигурителна книжка. Осигурителната книжка се издава винаги след подаването на декларацията за започване на трудова дейност в съответната теиториална дирекция на НАП. Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. За издаването на осигурителна книжка се попълва искане по утвърден от управителя на НОИ образец, което се предоставя на място от служителите на районните управления. Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице на териториалното поделение на НОИ при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.
При заверяването на осигурителните книжки длъжностните лица на НОИ извършват проверка на:
- периода през, който самоосигуряващият се е подлежал на осигуряване
- избраният размер на осигурителния доход, върху който авансово са внасяни осигурителните вноски и размера на внесените вноски
-окончателният размер на осигурителния доход
-подаваните данни с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” в персоналния регистър на осигурените лица
Осигурите книжки се заверяват само при условие, че както авансовите осигурителни вноски така и тези при определянето на окончателния размер на осигурителния доход са внесени в размерите регламентирани за съответната година. Нормативното основание за това е чл. 7, ал. 5 от Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. В окончателния размер на осигурителния доход самоосигуряващите се лица включват всички доход получени от тях от трудовата си дейност за съответната календарна година включително и в случаите, в които тези доходи са получени по-късно – след изтичането на съответната година. Това условие е регламентирано в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите за възнаграждението и за доходите, въ рху които се правят осигурителните вноски. В книжките в отделна колона задължително се посочва окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващият се за всяка календарна година поотделно. Данните за това се вземат от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която самоосигуряващите се попълват едновременно с подаване на годишните си данъчни декларации. Заверяване на осигурителна книжка без да са внесени осигурителните вноски върху окончателния размер на осигурителния доход се допуска само в случаите, в които тези задължения на самоосигуряващите се са погасени по давност по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Погасяването по давност и отписването на задълженията не се извършва служебно при заверяването на осигурителните книжки. За това самоосигуряващите се трябва да се обърнат към съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. В тези случаи в осигурителните книжка се вписва само размера на минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите си лица за съответната календарна година, върху който авансово са внесени осигурителните вноски. Минималния размер на осигурителния доход в тези случаи се вписва дори и когато през съответната година самоосигуряващите се са внасяли осигурителните си вноски върху доход по-голям от определения минимален доход за самоосигуряващите се лица.
Самоосигуряващите се лица сами вписват в осигурителните си книжки данните за осигурителния си доход и размера на осигурителните си вноски. Не се заверяват осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица, които са декларирали, че упражняват трудова дейност през цялата календарна година, но са внесли осигурителните си вноски само за част от годината. / dnevnik.bg

 

Реклама