Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:41

от Румяна Станчева, експерт в НОИ

Осигурените лица доказват осигурителния си стаж с трудови, служебни и осигурителни книжки и с удостоверение за осигурителен стаж по утвърден образец (УП-3), издаден от осигурителя. Осигурителният доход се доказва с осигурителни книжки или удостоверение за осигурителен доход също по утвърден образец (УП-2).

Лицата, които са работили по трудово или по служебно правоотношение, удостоверяват осигурителния си стаж при пенсиониране със заверени трудови, съответно служебни книжки или удостоверение за осигурителен стаж по утвърден образец - УП-3, а осигурителния си доход с удостоверение УП-2. Тези документи се издават и заверяват от осигурителя.

Кръгът от лицата, които при пенсиониране удостоверяват осигурителния си стаж и доход с осигурителни книжки е определен в чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Разпоредбата обхваща четири категории лица.

· Всички, които извършват дейностите, обхванати от чл. 4, ал. 3, точки 1, 2 и 4 от КСО и се осигуряват изцяло за своя сметка (това са регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители).

· Тези, които подлежат на осигуряване по реда на по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7, ал. 3, т. 5 и 6 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване. Това са: членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията; изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци и на неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите; лицата, които полагат труд без трудово правоотношение; съпругата/съпругът на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

· Работниците или служители, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица.

· Членовете на управителни или контролни органи на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на партии.

Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва от териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. В тази връзка, преди да поискат издаване на осигурителна книжка, лицата, които започват да извършват някоя от дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, е необходимо да са обявили това обстоятелство с декларация в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Упражняващите свободна професия, едноличните търговци, земеделските производители и тютюнопроизводителите получават осигурителните си книжки от териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес на физическото лице. Осигурителните книжки на собствениците на ЕООД, на съдружниците в търговски дружества и на съдружниците в неперсонифицирани дружества се издават по избор на лицето - по постоянен адрес на собственика или по адрес на седалище на дружеството.

Лицата, които упражняват дейност без трудови правоотношения по договор с възложител, получават осигурителните си книжки след представяне на документ за самоличност и попълнено искане за издаване на осигурителна книжка. Осигурителните книжки на работещите без трудови правоотношения, вкл. на членовете на кооперации, както и на лицата, които упражняват дейност по договори за управление и контрол, се издават по постоянен или настоящ адрес на лицето. Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина осигурителите трябва да вписват в осигурителните книжки на тези лица периодите, през които са подлежали на осигуряване.

В осигурителни книжки се заверяват осигурителният стаж и доход и на българските граждани, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка за пенсия за времето на участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, както и за работа в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

За тези лица осигурителните вноски са изцяло за тяхна сметка, но внасянето на осигурителните вноски, издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез съответния осигурител - ведомство, българска държавна организация или изпращащ посредник.

В осигурителни книжки ще се заверяват осигурителният стаж и доход и на съпругите(съпрузите) на дългосрочно командированите служители в дипломатическите ни служби в чужбина, които са пожелали да се осигуряват за своя сметка за периода на пребиваване в чужбина. Издаването и заверяването на осигурителните книжки се извършва чрез ведомството, командировало служителя в дипломатическата ни служба.

Осигурителните книжки се заверяват от длъжностно лице в териториалното поделение на НОИ при прекратяване на осигуряването или по искане на осигуреното лице за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Осигурителните книжки се издават по искане на служител или работник

Осигурителните книжки се издават по искане на лицето, подлежащо на осигуряване. Само за работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, осигурителните книжки се получават по искане на осигурителя.

Осигурителите, които не са еднолични търговци или юридически лица, получават осигурителните книжки за наетите по трудов договор работници и служители от териториалното поделение на НОИ по адрес на седалището. Те попълват в осигурителната книжка всички необходими реквизити, доказващи осигурителния доход, дължимите осигурителни вноски и осигурителния стаж на наетите от тях лица.
/ dnevnik.bg

 

Реклама