Последно променен на Неделя, 27 Февруари 2011 17:47

Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г

Министерство на труда и социалната политика

Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България-2005

 1. Заповед на министъра на труда и социалната политика № 742 от 27.12.2005 г.
 2. Заповед на министъра на труда и социалната политика № 111 от 10.02.2006 г.
 3. Заповед на министъра на труда и социалната политика № 416 от 08.06.2006 г.
 4. Заповед на министъра на труда и социалната политика № 884 от 07.11.2006 г.
  Списък на подкласове, групи и единични групи професии в структурата на НKПД с променени наименования
  Списък на длъжности от НKПД с променени наименования
  Списък на длъжности от НKПД с променени кодове
  Списък на длъжности от НKПД с променени кодове и наименования
  Списък с нови длъжности, включени в НKПД
 5. Заповед на министъра на труда и социалната политика № 969 от 28.12.2007 г.
  Приложение 1 съгласно Заповед № 969/28.12.2007 г.
  Приложение 2 съгласно Заповед № 969/28.12.2007 г.
  Приложение 3 съгласно Заповед № 969/28.12.2007 г.
 6. Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01/1114 от 30.12.2008 г.
  Приложение 1 съгласно Заповед № РД01/1114 от 30.12.2008 г.
  Приложение 2 съгласно Заповед № РД01/1114 от 30.12.2008 г.
  Приложение 3 съгласно Заповед № РД01/1114 от 30.12.2008 г.
 7. Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01/1082 от 30.12.2009 г.
  Приложение 1 съгласно Заповед № РД01/1082 от 30.12.2009 г.
  Приложение 2 съгласно Заповед № РД01/1082 от 30.12.2009 г.
  Приложение 3 съгласно Заповед № РД01/1082 от 30.12.2009 г.

Клас, подклас, група, единична група
Клас 1 - Президент, законодатели, висши служители и ръководители

Клас 2 - Аналитични специалисти

Клас 3 - Техници и други приложни специалисти

Клас 4 - Административен персонал

Клас 5 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

Клас 6 - Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

Клас 7 - Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

Клас 8 - Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия

Клас 9 - Професии, неизискващи специална квалификация

Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите

Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите

Списък на длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите

Азбучен определител на Националната класификация на професиите и длъжностите

Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите, 1996 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г.

Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите към Международната стандартна класификация на професиите

Методологични бележки

Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2010 г

Подобни статии:
 

Реклама