ПИСМО ИЗХ. № 94-НН-45 ОТ 29.08.2008 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор на работник или служител на длъжност учител, ако към датата на прекратяването му той отговаря на условията за придобиване право на пенсия по §5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, т.н. "пенсия за ранно пенсиониране на учителите", то той ще има право на обезщетение при пенсиониране.

Съгласно §5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) до 31.12.2009 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст при учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените и 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, т.н. "ранно пенсиониране".

С оглед на гореизложеното, ако учителят отговаря на условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по §5, ал. 1 ПЗР на КСО, то трудовият му договор може да бъде прекратен от работодателя с предизвестие, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) - поради пенсиониране или поради друга причина, установена в КТ, включително поради съкращаване на щата.

Уведомяваме Ви, че правомощие на работодателя е да прецени дали да прекрати трудовия договор на работника/служителя и на какво правно основание.

Независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор на работник или служител на длъжност учител, ако към датата на прекратяването му той отговоря на условията за придобиване право на пенсия по §5, ал. 1 ПЗР на КСО, то той ще има право на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ. Размерът му за срок от 2 или 6 месеца се определя от обстоятелството дали работникът или служителят е работил или не при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж. Преценката относно правото и размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ е на работодателя.

Съгласно разпоредбата на § 5, ал. 3 от ПЗР на КСО на учителите, които са придобили право на пенсия при условията на §5, ал. 1 ПЗР на КСО, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 - 3 КСО, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,2 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по §5, ал. 1 ПЗР на КСО.

Добавката по §5, ал. 3 ПЗР на КСО се изплаща на лица, които са придобили право на пенсия при условията на §5, ал. 1 ПЗР на КСО, но не са се пенсионирали по условията на тази разпоредба, а при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО. Това означава, че съгласно сега действащото законодателство, само когато осигуреното лице (учител) се пенсионира при условията на чл. 68, ал. 1 - 3 КСО и пенсията е отпусната на това основание, то в този случай се отпуска и добавката от Учителския пенсионен фонд в размер 0,2 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска в УПФ (след 01.01.1997 г.).

От гореизложеното е видно, че разпоредбата на §5, ал. 1 ПЗР на КСО създава право на т.н. "пенсия за ранно пенсиониране на учителите". За учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1, но се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 - 3 и получават пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии", разпоредбата на ал. 3 на §5 от ПЗР на КСО създава право на добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,2.

Учителският пенсионен фонд е създаден с глава шеста (нова - ДВ, бр. 55 от 1997 г., в сила от 01.01.1997 г. до 31.12.1999 г.) на отменения Закон за фонд "Обществено осигуряване". На основание чл. 34, т. 1 ЗФОО (отм.) средствата в Учителския пенсионен фонд са се набирали от разликата между осигурителната вноска за учителите и осигурителната вноска за трета категория труд. С §22 от ПЗР на КСО съществуването на фонда е продължено до трансформирането му в универсален пенсионен фонд след 2009 г., като е предвидено набраните в него средства да се разходват за изплащане на пенсиите и добавките съгласно §5, ал. 2 и 3. Възможността за "ранно пенсиониране" при условията на §5, ал. 1 ПЗР на КСО е до 31.12.2009 г.

 

Реклама