ПИСМО ИЗХ. № 94-ГГ-60 ОТ 02.06.2008 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СВЪРЗАНО С НАСТЪПВАНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ РИСК "МАЙЧИНСТВО"

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

През времето на отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст на работничката или служителката или на лицето, което ползва отпуска, се изплаща парично обезщетение при условия, определени в Кодекса за социално осигуряване и в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Кодексът на труда регламентира правото на работещите по трудово правоотношение (осигурени) майки на отпуск поради бременност и раждане в размер на 315 календарни дни, от които 45 дни преди раждането (чл. 163 КТ) и на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст (чл. 164 КТ), правото за който възниква след изтичането на отпуска поради бременност и раждане.

Отпускът поради бременност и раждане за периода от 135 календарни дни се ползва въз основа на болнични листове, а за остатъка след 135 - ия ден до 315 - ия ден се ползва въз основа на писмено заявление до работодателя, който е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението на майката.

През периода на отпуска поради бременност и раждане (315 календарни дни) майките получават обезщетение, което се определя по реда на чл. 49 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и което е в размер на 90 на сто от среднодневното възнаграждение или осигурителния доход и се определя при спазване на изискванията на цитираната разпоредба.

Едва след изтичане срока на отпуска поради бременност и раждане (315 - те дни, т.е. след навършване на 9 - месечна възраст на детето/децата) майката има право на допълнителния отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2 - годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1 КТ и съответно на правото да даде съгласието си отпускът да се ползва от работещи по трудово правоотношение баща, баба или дядо на детето, т.е. да "прехвърли майчинството" съгласно чл. 164, ал. 3 КТ.

С оглед на горното, след изтичане на отпуска поради бременност и раждане, лицето има право да прехвърли отпуска за отглеждане на дете по реда на чл. 164, ал. 3 КТ на майка си, ако тя работи по трудово правоотношение. Законодателството не допуска отпускът за отглеждане на дете да се ползва "паралелно", т.е. не е възможно този отпуск да се ползва едновременно от майката и от бабата на детето/децата. Това означава, че ако лицето прехвърли майчинството на бабата на детето, то следва да се върне на работа.

През времето на отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ на работничката или служителката или на лицето, което ползва отпуска съгласно чл. 164, ал. 3 КТ, се изплаща парично обезщетение при условия, определени в чл. 53 КСО и в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2008 г. паричното обезщетение по време на "майчинство" е 220 лв., като този размер не зависи от броя на отглежданите деца. Изплащането на това обезщетение е свързано само с настъпването на осигурителния риск "майчинство". Осигурителното законодателство не предвижда обезщетението по "майчинство" да се определя пропорционално на броя на родените от майката деца. Поради тази причина не съществува законоустановена възможност за изплащане на обезщетение за майчинство в троен размер.

Ако бабата на детето е безработна, то не е възможно майката да се възползва от възможността по чл. 164, ал. 3 КТ да й прехвърли майчинството след навършване на 9-месечна възраст на децата. Майката има обаче правото да се включи в Националната програма "В подкрепа на майчинството". Тя регламентира реда и условията за включване на майки с право на отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 КТ, които да предоставят отглеждането на детето на безработно лице. Безработното лице следва да е регистрирано в дирекция "Бюро по труда". Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката/осиновителката на детето и безработното лице не е пречка за включване в програмата.

Дирекция "Социално подпомагане" по постоянния адрес на лицето или по настоящия, ако той е различен от постоянния, предоставя информация, свързана с процедурата по включване в програмата. Там се подава и съответното писмено заявление.

 

Реклама