Относно: условията за ползване на отпуск поради бременност и раждане

Печат
Вторник, 12 Май 2009 21:13

ПИСМО ИЗХ. № 33-308 ОТ 07.08.2008 Г. НА МТСП ОТНОСНО: УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ПОРАДИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва въз основа на съответен акт на здравните органи и въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, в което работи.

Съгласно чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 315 календарни дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. Осиновителките имат право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане (чл. 163, ал. 6 КТ). Редът за ползване на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване е регламентиран в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).

Съгласно чл. 45, ал. 1 НРВПО отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва, както следва:

1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждането - въз основа на съответен акт на здравните органи, издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн. ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. бр. 96 от 2005 г.), а отпускът поради осиновяване за остатъка до 135 дни - въз основа на съответния акт на здравните органи и акта за предаване на детето за осиновяване;

2. в размер на остатъка до 315 дни - въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.

От цитираната разпоредба на чл. 45, ал. 1 НРВПО може да се направи изводът, че периодът от отпуска в размер на 135 дни, от които 45 дни преди раждането или периодът за остатъка до 135 дни (при осиновяване) се разрешава само въз основа на съответен акт на здравните органи (болнични листове). Работодателят може да разрешава отпуск поради бременност, раждане и осиновяване само за периода след 135-ия ден до 315-ия ден.

Тъй като отпускът поради бременност и раждане за периода след 135-ия ден е правна възможност за майката, то тя има и правото да реши дали да се възползва от това право или не, и кога.

От горното следва, че след изтичане на болничните (135-те дни) за периода на остатъка до 315 дни майката може да продължи да ползва отпуска поради бременност и раждане, като подаде писмено заявление до работодателя, или да се върне на работа. Работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението на майката.

С оглед на това са възможни следните хипотези:

- майката не подава заявление до работодателя да ползва остатъка до 315 дни, а се връща на работа. Няма пречка в последствие майката да подаде заявление (ако има остатък до 315 дни), като работодателят ще бъде длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението;

- майката подава заявление до работодателя да ползва остатъка до 315 дни и работодателят й разрешава ползването на отпуска, т.е. непосредствено след изтичането на 135-те дни. Няма пречка по искане на майката и със съгласието на работодателя ползването на разрешения отпуск да бъде прекратено и майката да се върне на работа преди изтичането на 315-те дни. Възможно е след това майката отново да подаде заявление за ползване на отпуск за остатъка до 315 дни, като работодателят ще бъде длъжен да разреши ползването на отпуска.

С оглед на гореизложеното, не е задължително ползването на отпуска за остатъка до 315 дни непосредствено след 135-ия ден. Възможно е по искане на майката и при съгласие на работодателя ползването на разрешен отпуск да бъде прекратено и след известно време отново разрешено.