Последно променен на Вторник, 11 Декември 2012 17:16

Промяна в контрола на данните от придружителните писма в сила от 01.01.2013 г.

Съгласно изменените разпоредби на чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване, касаещи сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения, в сила от 01.01.2013 г. се въвежда единен краен срок за представяне на документите в съответното ТП на НОИ, който не е обвързан с изплащането, начисляването или неначисляването на трудовите възнаграждения и с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО. В тази връзка, не се изисква попълване на данни в полета от № 24 до № 32 вкл., т.е. те не се попълват или не се контролират. Ако в НОИ бъдат представени файлове с попълнени данни в полета от № 24 до № 32 вкл., те няма да бъдат контролирани.

Публикуваната спецификация на файловете с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО е в сила от 01.01.2013 г. до приемане и влизане в сила на промени в НИИПОДОО.

Ще бъдат публикувани версии на програмните продукти, разпространявани от НОИ за обхващане на данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО под DOS и WINDOWS в сила от 01.01.2013 г. до приемане и влизане в сила на промени в НИИПОДОО.


Спецификация на входните файлове с данни

Можете да изтеглите Спецификацията от ТУК


Програмен продукт "POPDOO ICollect" версия 8.3 от 12.04.2012 г. за работа под WINDOWS

Инструкция за потребителя

Можете да изтеглите инструкцията от ТУК


Програмен продукт "POP2007d" версия 6.04 от 27.11.2012 г. за работа под DOS

Инструкция за получаване на инсталационна дискета

Инструкция за потребителя на "POP2007d"


Помощна електронна форма за попълване на Приложение №15 към НИИПОПДОО – „Декларация от осигурителя/самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение”
(Служи за въвеждане и отпечатване при представяне на хартиен носител. Не се генерира файл.)

Можете да изтеглите формата от ТУК

Подобни статии:
 

Реклама