Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 21:05

Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” /”ГВРС”/ започна своята дейност в началото на 2005 г. с влизането в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ДВ, бр. 37 от 2004 г.).

Фонд “ГВРС” има за цел да осигури защитата на вземанията на работниците и служителите, произтичащи от трудовите им правоотношения, когато спрямо техните работодатели е открито производство по несъстоятелност.

 • Органи на управление на Фонда са :
 • Надзорен съвет – Надзорният съвет на фонд “ГВРС” е колективен управленски орган. Мандатът му е три години. Всяка година на базата на ротационен принцип се избира председател от състава на надзорния съвет.

  Директор на фонда - директорът на фонд “ГВРС” е едноличен орган за управление. Той се назначава за срок от четири години от управителя на НОИ, по предложение на Надзорния съвет на фонд “ГВРС”.

  Контролът по внасянето на вноските във Фонда се осъществява от органите на Националната агенция за приходи.

  Контролът по изплащане на гарантираните вземания се осъществява от Националния осигурителен институт.

 • Нормативна уредба
 • Указания, относно прилагане на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
  • Прилагане на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, относно задълженията за внасяне на осигурителни вноски
  • Допълнителни указания по прилагането на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
  •  Изменение на указанията по прилагане на ЗГВРСНР
  • Правото на гарантирано вземане от фонд "ГВРС" при открито и прекратено производство по несъстоятелност
  • Особености при внасяне на осигурителни вноски от фонд "ГВРС"
  • Прилагането на ЗГВРСНР и на Наредбата за реда  и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
  • Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
 • Образци и бланки
  • Констативен протокол за извършена проверка за начислени и неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на Кодекса на труда и други нормативни актове (обр. ГВ-1)
  • Уведомително писмо за отстраняване на нередностите (обр. ГВ-2)
  • Разпореждане за изплащане на гарантираното вземане (обр. ГВ-3)
  • Разпореждане за отказ за изплащане на гарантираното вземане (обр. ГВ-4)
  • Справка за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори (обр. ГВ-6)
  • Формуляри Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - свали всички формуляри
 • Контакти с фонд "ГВРС"

СОФИЯ, 1303
бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
тел. (02) 926-10-18;
факс: (02) 926-14-40

 

Реклама