Указания на НАП за удостоверяване на здравно-осигурителен статус на български граждани, пребиваващи извън страната в рамките на ЕС

От 1 януари 2007 г. българските граждани се ползват от Общностното право на свободно придвижване. Поради тази причина издаваните от органите на МВР удостоверения, които се прилагат за доказване на периодите на престой в чужбина, с оглед определяне на здравноосигурителния статус на лицата, не обхващат в пълен обем датите на излизане и влизане в страната. Ето защо това обстоятелство трябва да се декларира чрез декларация от страна на лицето (свободен текст), която се подава в съответната ТД на НАП, заедно с указаните по-долу формуляри.

За коригиране на здравноосигурителния статус на лицата , които са били осигурени по схема за социална сигурност в друга държава-членка, е необходимо същите да представят Е-формуляр/удостоверение, от което да са видни периодите на здравна осигуреност съгласно правилата за координация на Регламент 1408/71. Приложимите Е-формуляри са: Е101, Е102, Е103, Е104 и Е121.

Формулярите Е101, Е102 и Е103 съдържат идентификационни данни за осигуреното лице, данни за работодателя, съответното законодателство.

Формуляр Е104 удостоверява сумарните осигурителни периоди, периодите на трудова заетост или периодите на пребиваване. Необходим е за преценка дали лицето отговаря на законовите условия за ползване на обезщетение в натура за болест и майчинство. Документът се представя в НОИ по отношение ползване на парични обезщетения.

Формуляр Е106 касае правата на гражданите на ЕС за ползване на пакет здравна помощ и се представя пред Районните здравноосигурителни каси.

Формуляр Е121 служи за регистрация в Здравната каса на пенсионери и членове на техните семейства, които ги придружават, за да получат съответните обезщетения. Документът се представя в Здравната каса и в НАП. Този формуляр се подава в НАП заедно с искане за освобождаване от задължения за здравно осигуряване, ако попада в хипотезата на чл. 17а "Особени правила за получателите на дължими пенсии съгласно законодателството на една или повече държави-членки" на Регламент (ЕИО) 1408/71.  

Източник: БТТП-Инфобизнес 

 

Реклама