ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА

Печат
Четвъртък, 26 Март 2009 18:48
Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 18:21

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА

I. Пенсия за осигурителен стаж и възраст

 Размер на пенсията = (доход, от който се изчислява) х (осигурителен стаж в години / 100)

Осигурителният стаж от различни категории труд се превръща към стаж от трета категория труд (чл. 104 от КСО).

Доходът, от който се изчислява пенсията, се получава по следния начин:

Доход = (средномесечен осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди месеца на отпускане) х (индивидуален коефициент на лицето).

Индивидуалният коефициент на лицето се определя съобразно следните изисквания. За определяне на пенсията се представя осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за избрани от лицето 36 последователни месеца от последните 15 години трудов стаж преди 01.01.1997 г. (ако през тези години няма прекъсване, това е периода 01.01.1982 г. – 31.12.1996 г.) и осигурителният доход, върху който са внесени осигурителни вноски, за времето след 01.01.1997 г. Изчисляват се две съотношения – за времето до 31.12.1996 г. (ИК1) и за времето след 01.01.1997 г. (ИК2):

ИК1 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за избрания 36-месечен период) / (средномесечната работна заплата за страната за периода);

ИК2 = (средномесечен осигурителен доход на лицето за периода след 01.01.1997 г.) / (средномесечния осигурителен доход за страната за периода);

Общият индивидуален коефициент ИК се получава като среднопретеглена величина от ИК1 и ИК2:

ИК = (ИК1 х 36 + ИК2 х брой месеци) / (36 + брой месеци)

(По-подробно за индивидуалния коефициент вижте Методика за изчисляване на индивидуален коефициент)

Всички множители във формулата за размера на пенсията могат да бъда посочени накратко така:

Размер = (СОД за страната) х ИК х (осигурителен стаж)

Ако така изчисленият размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от КСО е по-малък от минималния размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година – чл. 70, ал. 7 (а за пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО – по-малък от 85 на сто от размера по чл. 70, ал. 7), пенсията се определя в посочения защитен минимален размер.

II. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване се определя също по посочения начин, но със следната особеност при определяне на осигурителния стаж. Ако към датата на инвалидизиране осигуреното лице е на възраст по-ниска от минималната възраст за съответната година за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3, разликата между неговата възраст и възрастта по чл. 68 се признава за осигурителен стаж. Тези признати години и месеци осигурителен стаж влизат във формулата за определяне размера на пенсията със следните коефициенти:

При определяне размера на пенсия за инвалидност поради общо заболяване осигурителният стаж не се превръща от една категория към друга.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради общо заболяване е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните проценти от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО:

III. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука
и професионална болест

При определяне размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест във формулата не участва продължителността на осигурителния стаж. Средномесечният осигурителен доход за 12-те месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножава по индивидуалния коефициент, изчислен по същата методика, и по следните коефициенти:

Размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест не може да бъде по-малък от размера, изчислен като за пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

Ако така изчисленият размер на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест е по-малък от защитените минимални размери за този вид пенсия, пенсията се определя в следните проценти от минималния размер по чл. 70, ал. 7 КСО:

Таблица 4

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца
преди месеца на отпускане на пенсията

Месец на
отпускане на
пенсията

2004 г.
(лв.)

2005 г.
(лв.)

2006 г.
(лв.)

2007 г.
(лв.)

2008 г.
(лв.)

2009 г.
(лв.)

ЯНУАРИ

280,76

308,80

331,62

354,50

398,17

500,56

ФЕВРУАРИ

281,86

310,97

334,11

357,06

405,62

506,57

МАРТ

282,94

313,00

335,84

359,67

413,46

512,07

АПРИЛ

285,56

314,55

337,41

362,57

421,79

517,60

МАЙ

287,35

316,83

339,32

365,33

430,46

522,97

ЮНИ

289,70

319,21

340,95

367,64

439,44

528,57

ЮЛИ

292,31

320,05

343,00

370,36

448,60

533,90

АВГУСТ

294,84

322,00

343,62

373,42

455,83

537,95

СЕПТЕМВРИ

297,87

323,65

345,02

377,65

463,78

542,46

ОКТОМВРИ

300,67

325,03

347,72

382,90

473,18

547,50

НОЕМВРИ

303,58

326,83

348,77

385,98

482,48

551,43

ДЕКЕМВРИ

306,45

329,03

351,32

392,09

491,58

553,76

Подобни статии: