Последно променен на Неделя, 26 Юни 2011 18:57

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)
Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване за документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (Наредба № 14 от 19 април 2007 г.)

Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71

Решение № 190 от 18 юни 2003 г. на Административната комисия на европейската общност за социална сигурност на работниците-мигранти

Характеристика

Целта на настоящото изложение е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).
За удостоверяване правото на получаване на обезщетения в натура при временно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, на задължително здравноосигурените по българското законодателство лица се издава ЕЗОК по образец, утвърден от директора на НЗОК (чл. 9, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Взаимоотношенията между държавите се регламентират от правила за координация на системите за социална сигурност.

Обезщетения в натура са непарични обезщетения, изразяващи се в предоставяне на медицинска помощ при болест, майчинство, трудова злополука и професионална болест, покривани от публичната система на здравеопазването (§ 1, т. 2 от ДР на Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Членове на семейство са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са поставени под запрещение или трайно намалена работоспособност - независимо от възрастта (§ 1, т. 6 от ДР на Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Правила за координация на системите за социална сигурност са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, както и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят (§ 1, т. 1 от ДР на Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентният орган за издаване на европейска здравноосигурителна карта е Националната здравноосигурителна каса.

2. Заявител

Заявител за издаване на европейска здравноосигурителна карта е заинтересованото лице, т.е. задължително здравноосигурено лице по българското законодателство, на което предстои пътуване в държава-членка на Европейския съюз, страна от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) или Конфедерация Швейцария. Заинтересовани лица са и родителите, респ. настойниците или попечителите когато предстои пътуване в една или повече от горепосочените държави на техните деца, респ. лица, поставени под тяхно попечителство или настойничество.

Заявител може да бъде и лице, осигурено по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което пребивава в Република България.

3. Нормативно установени изисквания

Европейска здравноосигурителна карта не се издава на лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (чл. 9, ал. 2 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). На тези лица може да бъде издадена ЕЗОК при възстановяване на здравноосигурителните им права при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.

4. Необходими документи:

За издаване на ЕЗОК лицата подават заявление (чл. 10 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Данните в заявленията се попълват на пишеща машина, компютър или се изписват четливо с печатни букви. Имената в заявленията се изписват без съкращения на кирилица и латиница, така както са изписани в съответния документ за самоличност на лицето.

При подаване на заявленията лицата представят и прилагат копия на следните документи:

- лична карта или паспорт;

- удостоверение за раждане или съдебно решение за назначаване на настойник или попечител;

- медицинска епикриза в случаите по чл. 17 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.;

- две снимки с размери 45 мм на 35 мм.

Когато заявлението се подава чрез пълномощник, е необходимо нотариално заверено пълномощно.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за издаване на ЕЗОК се подава чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК) в посочените от тях пунктове по постоянен или временен адрес на заинтересуваните лица (чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Заявлението се подават лично или от упълномощено лице. За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица заявлението се подава от техния родител или настойник, съответно със съгласието на техните родители или попечители.

При приемане на всяко заявление длъжностното лице:

- завежда заявлението в регистър;

- попълва и връчва на заявителя талон за прието заявление с входящ номер;

- класира заявлението според вида на удостоверителния документ.

В случаите, когато заявления са попълнени нечетливо, неправилно или са с поправки, зачертаване или изтриване, РЗОК изпраща на заявителя съобщение за отстраняване на допуснати нередовности в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

След подаване на заявление за издаване на ЕЗОК в РЗОК се извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето, подлежащо на задължително здравно осигуряване по българското законодателство или на регистрация в НЗОК за лицата, осигурени по законодателството на друга държава членка и пребиваващи в Република България.

При установяване, че лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права, ЕЗОК се издава със срок на валидност една година. В случай че лицето е непълнолетно, срокът на валидност на ЕЗОК е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от една година и не повече от 5 години. Когато лицето получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е 10 години, а ако лицето получава пенсия за инвалидност - за срока на отпуснатата пенсия, но не повече от 10 години.

Европейска здравноосигурителна карта се издава в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Издадена ЕЗОК се получава от заявителя или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно по място на подаване на заявлението.

До издаване на ЕЗОК на лицата с непрекъснати здравноосигурителни права се издава Удостоверение временно заместващо ЕЗОК по образец, утвърден с анекс № 2 към Решение № 190 от 18 юни 2003 г. на Административната комисия на европейската общност за социална сигурност на работниците-мигранти.

При установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава писмен отказ за издаване на ЕЗОК (чл. 13, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Отказът се издава в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението и се връчва по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

В зависимост от вида на услугата (обикновена или бърза) се събира такса, която да покрива разходите за издаване на ЕЗОК.

Подобни статии:
 

Реклама