НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

чл. 4 КСО,

чл. 39 ЗОДФЛ,

чл. 7 НООСЛБГРЧ

Съгласно чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина на осигурените на основание чл. 4, ал. 3, т. 6 от Кодекса за социално осигуряване се издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски, изплатените парични обезщетения и помощи. За целта работещите без трудови правоотношения по договор с възложител подават искане пред съответното ТП на НОИ за издаване на осигурителна книжка.

За периода от 1.01.2000 г. до 8.08.2000 г. съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КЗОО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата. Когато полученото възнаграждение по договора, след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността е в размер, по-малък от минималната работна заплата и е единственият им доход за месеца, задължително се осигуряват само за трудова злополука и професионална болест.

Съгласно променената от 8.08.2000 г. т. 5 от ал. 3 на чл. 4 на КЗОО до 31.12.2001 г. задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи. След 8.08.2000 г. работещите без трудово правоотношение не могат да се осигуряват по свое желание за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест.

След 1.01.2002 г. съгласно новосъздадената от 2003 г. т. 6 от ал. 3 на чл. 4 от КЗОО, когато лицата, работещи без трудово правоотношение, са осигурени на друго основание, се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение след приспадане на нормативно признатите разходи.

За посочения от лицето период, в който е подлежало на осигуряване като лице, работещо и по граждански договор, то следва да поиска от съответното ТП на НОИ да му бъде издадена осигурителна книжка. В нея осигурителят трябва да попълни данните на стр. 4 и 5, с изключение на колони 11 и 12 като:

- в колона 2 се попълва наименованието на осигурителя;

- в колона 3 се попълва единният идентификационен код на осигурителя по регистър БУЛСТАТ;

- в колона 4 и 5 се попълват населеното място и адресът на осигурителя;

- в колона 6 се вписва извършваната работа без трудово правоотношение;

- в колони 7 и 9 възложителят удостоверява периода, през който фактически е извършвана работата без трудово правоотношение;

- в колона 8 и 10 възложителят се подписва и полага печат.

Лицето от своя страна следва да попълни на лист 1 и 2 от осигурителната книжка:

- в колона 5 "Брутно трудово възнаграждение или осигурителен доход" - размерът на осигурителния доход;

- в колони 9 и 10 - задължително размерът на осигурителните вноски, които са за сметка на осигурения.

Осигурителният стаж в осигурителната книжка се заверява от длъжностните лица в ТП на НОИ. За целта е необходимо да представи следните документи: служебни бележки, издадени на основание чл. 39 от ЗОДФЛ, договори за работа без трудово правоотношение (когато са сключени такива), други служебни бележки, издадени от осигурителя, удостоверяващи размера на осигурителния доход за всеки месец от срока на договора на осигуреното лице. След проверка на посочените документи осигурителният му стаж ще бъде заверен.

 

Реклама