Последно променен на Четвъртък, 08 Март 2012 22:04

Писмо № 91-01-4 от 10.01.2008 г. относно промяна в минималния и максималния размер на паричното обезщетение за безработица и в максималния размер на гарантираното вземане

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"
чл. 10,

чл. 16 ЗБДОО 2008,

чл. 22 - 23 ЗГВРСНР

  ДО

РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ

"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

гр. .........................

  I. Парично обезщетение за безработица (ПОБ).

С чл. 10 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2008 г., обнародван в ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г., се определя минимален размер на ПОБ - 100 лв., и максимален размер - 200 лв.

Във връзка с изпълнението на ЗБДОО за 2008 г. на лицата, на които се променя размерът на вече отпуснато до 31.12.2007 г. ПОБ, се изготвят разпореждания "Изменям" с актуализираните размери в срок до 18.01.2007 г. включително.

II. Размер на гарантираните вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР).

С чл. 16, ал. 2 от ЗБДОО, за 2008 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от ЗГВРСНР - 660 лв.

Във връзка с новото разпределение на осигурителните вноски между осигурителите и осигурените лица, приложено се изпраща актуализиран образец на работна справка за определяне размера на гарантираното вземане, дължимите осигурителни вноски и данъци по ЗДДФЛ.

Същият следва да се използва при определяне размера на гарантираните вземания, включващи начислени, но неизплатени трудови възнаграждения за периоди след 1.01.2008 г.

  III. Във връзка с изпълнението на Заповед № 53 на Управителя на Националния осигурителен институт от 23.02.2004 г. се уточнява, че до края на м. януари 2008 г. ръководителите на ТП на НОИ следва да изпратят в ГД "ОВКО" на ЦУ на НОИ разпечатка на информацията в регистрите за предходната година за допуснати грешки, с рекапитулация на надвзети суми поради грешки на длъжностни лица в Р/С/УСО, грешки на физически лица, осигурители и други институции.

Информацията трябва да се изпрати на хартиен носител, както и на един от следните e-mail адреси: \n Virjinia.Cherneva@nssi.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , \n Lilia.Dimitrova@nssi.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , \n Jordan.Nihrizov@nssi.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите или \n Jaklin.Spasova@nssi.bg. Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

 IV. Отпуснатите ПОБ с разпореждания в съответствие с указанията, дадени с писмо № 91-01-189 на ГД "ОВКО" на НОИ от 31.08.2007 г., при определяне на размера на които дните на временна неработоспособност или бременност и раждане са включени като дни в осигуряване без осигурителен доход, следва да бъдат преизчислени. За тези дни при определяне размера на ПОБ се включва доходът, от който е определено обезщетението. Този доход, уточнен с отдел/сектор "ПОВН", се използва за определяне действителния размер на ПОБ и след издаване на необходимите разпореждания, разликите се включват в следващата разплащателна ведомост за получаване от лицето.

Приложение: Съгласно текста.

Р А Б О Т Н А    С П Р А В К А

за определяне размера на гарантираното вземане по чл. ...., ал. ...., т. .... от ЗГВРСНР и дължимите осигурителни вноски

 

на .............................................. .....................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ..............................., длъжност ...................................., категория труд по НКТП ..................., диференциран размер на вноската за фонд “Трудова злополука и професионална болест” .......................... %, дата на постъпване на работа .................., дата, от която е прекратено трудовото правоотношение ................... на основание чл. ................, ал. ................., т. ........................... от КТ, в трудово правоотношение с работодателя ................................................................................. по-малко/не по-малко от 3 месеца. Дата на обнародване в ДВ на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност ..................................................

Наименование

м.....,

...........г.

м.....,

...........г.

м.....,

...........г.

м.....,

...........г.

Общо

1

2

3

4

5

6

І. Брутни трудови възнаграждения

х

х

х

x

х

1. Начислени, но неизплатени

 

 

 

 

 

2. Гарантирано вземане за трудово възнаграждение

 

 

 

 

 

ІІ. Парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

x

 

 

х

3. Начислени, но неизплатени общо,

    в т.ч.:

 

 

 

 

 

а/ с осигурителни вноски

х

х

х

x

х

3.1. По чл. ..., ал. ..., т. ... от КТ

 

 

 

 

 

3.2. Гарантирано вземане

 

 

 

 

 

3.3. По чл. ..., ал. ..., т. ... от КТ

 

 

 

 

 

3.4. Гарантирано вземане

 

 

 

 

 

б/ без осигурителни вноски

х

х

х

x

х

3.5. По чл. ..., ал. ..., т. ... от КТ

 

 

 

 

 

3.6. Гарантирано вземане

 

 

 

 

 

3.7. По чл. ..., ал. ..., т. ... от КТ

 

 

 

 

 

3.8. Гарантирано вземане

 

 

 

 

 

в/ по Кодекса за социално осигуряване

х

х

х

x

х

3.9. По чл. 40, ал. 4 от КСО

 

 

 

 

 

3.10. Гарантирано вземане

 

 

 

 

 

4. Гарантирано вземане за парични обезщетения, общо

(т. 3.2+т. 3.4+т. 3.6+
т. 3.8+т. 3.10)

 

 

 

 

 

ІІІ. Общ размер на гарантираното вземане по месеци по чл. 22, ал. 1, т. 1 или чл. 23, ал. 1 от ЗГВРСНР за лицата, работили не по-малко от 3 месеца

(т. 2 или т. 4 или т. 2 + т. 4)

 

 

 

 

 

ІV. Размер на гарантираното вземане общоза периода по чл. 22,ал. 1, т. 2 или чл. 23, ал. 3, или чл. 23, ал. 4 от ЗГВРСНР за лицата, работили по-малко от 3 месеца

(т.2, к.6 или т.4, к.6 или т.2, к.6 + т.4, к.6)

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

х

 

 

 

x

 

V. Осигурителни вноски за сметка на лицето на осн. чл. 24 от ЗГВРСНР общо и по фондове и месеци върху размера на гарантираното вземане за трудово възнаграждение по т. 2, както следва:

 

 

 

 

 

За ДОО – зафонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” за първа, втора и трета категория труд /за родените преди 1 януари 1960 г. – 10,6 %, а за родените след 31 декември 1959 г. – 8,6 %/

 

 

 

 

 

За ДЗПО в универсален пенс. фонд за първа, втора и трета категория труд за родените след 31 декември 1959 г. – 2 %

 

 

 

 

 

За НЗОК – 2,4 %

 

 

 

 

 

VI. Облагаем доходпо чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ

(от сумата по т. III, к. 6 или т. IV)

 

x

 

x

 

x

 

x

 

I. Данъчна основа по чл. 25 от ЗДДФЛ

(т.VI - т.V, к.6)

 

х

 

х

 

х

 

x

 

VIII. Данък по чл. 42 от ЗДДФЛ

(върху сумата по т. VІI)

 

х

 

х

 

х

 

x

 

IX. Запори

 

 

 

 

 

Х.Сума за изплащане

(т.III, к.6 или т.IV - т.V, к.6 - т.VІІI - т.IX, к.6)

 

х

 

х

 

х

 

x

 

ХI. Осигурителни вноски за сметка на работодателя на осн. чл. 24 от ЗГВРСНР общо и по фондове и месеци върху размера на гарантираното вземане за трудово възнаграждение по т. 2, както следва:

 

 

 

 

 

За ДОО - Ф-д “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” за трета категория труд /за родените преди 1 януари 1960 г. – 15,9 % + вноска за трудова злополука и професионална болест, а за родените след 31 декември 1959 г. – 12,9 % + вноска за трудова злополука и професионална болест/

 

 

 

 

 

За ДОО - Ф-д “Пенсии”, “Общо заболяване и майчинство” и “Безработица” за първа и втора категория труд /за родените преди 1 януари 1960 г. – 18,9 % + вноска за трудова злополука и професионална болест, а за родените след 31 декември 1959 г. – 15,9 % + вноска за трудова злополука и професионална болест/

 

 

 

 

 

За ДЗПО - в професионален пенс. ф-д /за първа категория труд – 12 %, а за втора категория труд – 7 %/

 

 

 

 

 

За ДЗПО - в универсален пенс. ф-д за първа, втора и трета категория труд за родените след 31 декември 1959 г. – 3 %

 

 

 

 

 

За учителски пенсионен фонд

За учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни /40 часа/ - 4.3 %

 

 

 

 

 

За НЗОК – 3,6 %

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:..........................................., тел. ..........................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

 

Реклама