ПИСМО ИЗХ. 62-25-1 ОТ 24.07.008 Г. НА НОИ ОТНОСНО: ЛИЦАТА КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ЗА ВОЕННА ИНВАЛИДНОСТ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


Кои лица имат право на пенсия за военна инвалидност и как се определя размерът на този вид пенсия?

Съгласно разпоредбата на чл. 85 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на пенсия за военна инвалидност имат лицата, които са загубили работоспособността си (50 и над 50 сто) поради това, че са заболели или са пострадали през време или по повод на наборната военна служба, или служба в запаса или в резерва, или са пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили, както и загиналите и безследно изчезналите.

Размерът на пенсията за военна инвалидност може да се определи по два начина, регламентирани в чл. 86, ал. 1 и 2 КСО. В първия случай пенсията се определя в процент от социалната пенсия за старост в определен табличен размер в зависимост от процента загубена работоспособност и военния чин на лицето, а в другия случай, когато лицата по чл. 85 са били осигурени за всички осигурени социални рискове или само за трудова злополука или професионална болест преди постъпването им на наборна служба или на служба в запаса, размерът на пенсията за военна инвалидност се определя както при пенсията за трудова злополука или професионална болест, ако това е по-благоприятно за тях. В този случай при определяне размера на пенсията, оказват влияние годините осигурителен стаж и дохода, върху които са правени осигурителни вноски.

С ПМС № 129 от 06.06.2008 г. (ДВ, бр. 55 от 2008 г.) е определен нов размер на социалната пенсия за старост - 84,12 лв., считано от 01.07.2008 г. Новите размери на пенсиите за военна инвалидност, които се определят в процент от социалната пенсия за старост, са, както следва:

1. за редници и сержанти:

- с над 90 на сто намалена работоспособност - 126,18 лв. (150% от 84,12 лв.);

- с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 117,77 лв. (140% от 84,12 лв.);

- с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 96,74 лв. (115% от 84,12 лв.);

2. за офицери:

- с над 90 на сто намалена работоспособност - 134,59 лв. (160% от 84,12 лв.);

- с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто - 126,18 лв. (150% от 84,12 лв.);

- с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто - 100,94 лв. (120% от 84,12 лв.).

Пенсиите за военна инвалидност, които са определени като пенсии за трудова злополука или професионална болест, се осъвременяват от 01.07.2008 г. съгласно разпоредбата на чл. 100 КСО с 10,35 на сто.

 

Реклама