ПИСМО ИЗХ. № 04-02-241 ОТ 11.07.2008 Г. НА НОИ ОТНОСНО: ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ НА РАБОТЕЩИТЕ В БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕКТИ В ЧУЖБИНА СЕ НАЧИСЛЯВАТ ВЪРХУ ПОЛУЧЕНОТО БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА КАЛЕНДАРНИЯ МЕСЕЦ, ПРЕДХОЖДАЩ ЗАМИНАВАНЕТО ИМ ОТ СТРАНАТА

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


Правилно ли е изготвено издаденото ми удостоверение за осигурителен доход от Архивното стопанство в с. Невестино за времето от 01.01.1986 г. до 31.12.1988 г., през което съм работил в чужбина, при условие че за осигурителен доход е посочено брутното трудово възнаграждение, върху което са внасяни осигурителни вноски, а не действително полученото от мен възнаграждение?

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя по реда на чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от дохода, върху който работодателят е внесъл осигурителни вноски.

Съгласно Наредбата за условията, при които българските граждани могат да се изпращат и да работят в чужбина (в сила до 01.12.1990 г.) и Наредбата за условията, при които български граждани могат да работят в български предприятия и обекти в чужбина (в сила до 01.01.1992 г.) българските граждани, които работят в български предприятия и обекти в чужбина, се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство.

Осигурителните вноски на работещите в български предприятия и обекти в чужбина се начисляват върху полученото брутно трудово възнаграждение за календарния месец, предхождащ заминаването им от страната, като размерът му се вписва в заповедта им за назначаване. Когато тези лица по предходната алинея през календарния месец преди заминаването не са получавали трудово възнаграждение, осигурителните вноски се начисляват върху трудовото възнаграждение за съответните длъжности в страната.

Предвид изложеното, издаденото Ви удостоверение е правилно изготвено въз основа на наличните данни в Архивното стопанство - с. Невестино, като за осигурителен доход за искания от Вас период е посочено брутното трудово възнаграждение, върху което са внасяни осигурителни вноски съгласно заповедта за назначаване, а не действително получените от Вас възнаграждения в чужбина.
 

Реклама