ПИСМО ИЗХ. № 91-01-105 ОТ 23.04.2008 Г. НА МЗ ОТНОСНО: ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


Във връзка с уеднаквяване практиката при произнасяне по жалби срещу болнични листове, издадени преди и след 01.01.2007г., Ви уведомяваме за следното:

Съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, фонд "Рехабилитация и социална интеграция" и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят - срещу решенията на органите на медицинската експертиза на работоспособността - в 14 - дневен срок от получаването им.

При подаване на жалба срещу болничен лист следва да се отчита обстоятелството, кога е издаден. Това се прави с оглед променения ред за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, считано от 01.01.2007 г. От посочената дата обезщетенията за временна неработоспособност се изплащат от териториалните поделения на НОИ. Болничните листове се представят и съхраняват в съответното териториална поделение на НОИ по регистрация на осигурителя или по постоянен адрес на самоосигуряващото се лице.

I. В случаите, когато към днешна дата се обжалват болнични листове, издадени преди 01.01.2007 г., за датата на узнаването от страна на териториалното поделение на НОИ следва да се счита датата, на която е започнала ревизията на осигурителя, който съхранява болничните листове. За сведение подчертаваме, че ревизиите по разходната част на държавното обществено осигуряване започват със заповед на ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

Както подчертахме по-горе, съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето, сроковете за обжалване на решенията на органите на медицинската експертиза на работоспособността започват да текат от датата на получаването им. При извършване на ревизии на осигурители от контролните органи на териториалните поделения на НОИ, датата на започване на ревизията съответства на датата на получаване на съответните решения по смисъла на чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето. Това е така, тъй като преди 01.01.2007 г. обезщетенията се изплащаха от съответния осигурител след представяне на болничен лист пред него. Тези болнични листове се съхраняваха в досието на всеки служител. Ето защо преди датата на ревизията липсва възможност за териториалното поделение на НОИ да узнае, дали по даден болничен лист има нередности.

Следователно, когато по време на ревизия се установят нарушения на нормативните разпоредби на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи по болнични листове, по които са изплатени парични обезщетения за периоди на временна неработоспособност преди 01.01.2007 г. и по §2, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, 14 - дневният срок за обжалване по чл. 112, ал. 1 от Закона за здравето следва да се преценява спрямо датата на започване на ревизията.

II. В случаите, когато се обжалват болнични листове, издадени след 01.01.2007 г., трябва да се съобразява специфичният ред за представяне на болнични листове в териториалните поделения на НОИ, регламентиран в чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Съгласно посочената правна норма болничните листове, заедно с документите към тях, се представят в съответното териториално поделение на НОИ с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8 и опис по образец съгласно приложение № 9 от Наредбата. В тези случаи за дата на получаване на болничния лист в съответното териториално поделение на НОИ следва да се счита датата на входящия номер, записана на придружителното писмо, с което болничният е бил представен.

 

Реклама