ПИСМО ИЗХ. № 91-01-240 ОТ 17.11.2008 Г. НА НОИ ОТНОСНО: УТОЧНЯВАНЕ НА ЗАЯВЕНИЯ ВИД ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ТП НА НОИ

 
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Съгласно дадените указания с писмо № 91-01-112/27.04.2007 г. на ГД "ОВКО" уточнените данни за вида на осигуряването на самоосигуряващи се лица, на които е отказано отпускане на парично обезщетение поради временна неработоспособност, бременност, раждане или отглеждане на дете, се въвеждат в допълнителен модул към програмен продукт "Регистър на осигурителите". Тази информация се изпраща по електронен път до НАП по предварително уточнени от двете институции формат и структура. Поради необходимостта от извършване на допълнителни проверки в ТД на НАП във връзка с пълнотата и точността на въвежданите данни, е постигната договореност този начин на обмен на данни да се преустанови и това да се извършва по друг ред.

За целта следва да продължи уточняването на данните, свързани със самоосигуряващите се лица по реда на дадените от ГД "ОВКО" указания. След установяването на вида на осигуряването, датата на промяната му, датите на започване, възобновяване, прекъсване или прекратяване на дейността на самоосигуряващите се, заверени ксерокопия на документите, въз основа на които е направена проверката, се изпращат служебно в съответната Териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Ксерокопията на документите се подписват от началник отдел/директор КПК и се полага печат на териториалното поделение. Документите се изпращат с придружително писмо и опис, съдържащ имената на самоосигуряващия се, ЕГН и вида на изпращаните документи.

Въз основа на изпратените от ТП на НОИ документи в информационната система на НАП се извършват необходимите корекции. За това на териториалните дирекции на НАП са дадени съответните указания. НАП предоставя обратно коригираната информация на НОИ по установения ред.

По този ред няма да се предоставят коригирани данни от НАП в ИС на НОИ в следните случаи:

1. Когато регистрацията на самоосигуряващото се лице или дружеството, чрез което е провеждано осигуряването, е прекратена в регистъра на НАП съобразно разпоредбите на ДОПК. Нормативното основание за прекратяване на регистрацията в регистъра на НАП е чл. 86, ал. 1 от ДОПК, съгласно който "Регистрацията по чл. 82 се прекратява:

- със смъртта на физическото лице;

- с отпадане на основанието за извършването й в останалите случаи."

Заверяването на осигурителните книжки на самоосигуряващи се с прекратена дейност или на съдружници в дружества с прекратена дейност преди 1.01.2006 г. се извършва само въз основа на документите и данните, съществуващи в НОИ, или представени от лицата без оглед на липсващата информация в регистъра на осигурителите.

2. Когато осигурителните книжки на самоосигуряващите са заверени за периодите преди 1 януари 2006 г. и осигурителните вноски са внасяни в размерите само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

3. Когато осигурителните книжки на самоосигуряващите са заверени за периодите преди 1 януари 2006 г. и лицата са подали документи за пенсиониране, независимо от това, за кои осигурени социални рискове са внасяни осигурителните вноски. Обстоятелството, че лицето е подало документи за пенсиониране се отбелязва срещу името му в описа, с който се изпращат документите в ТД на НАП.

В описаните в т. 1, 2 и 3 случаи документите, изпратени от ТП на НОИ, се съхраняват в досието на самоосигуряващия се в съответната му ТД на НАП.

В случаите, в които в процеса на обслужване или проверка на самоосигуряващи се лица служител на НАП установи липсващи или некоректни данни относно вида на осигуряването, датата на промяната му, датите на започване, възобновяване, прекъсване или прекратяване на дейността им, съответното ТД на НАП отправя до съответното ТП на НОИ искане за предоставяне на наличните документи. В тези случаи също следва да се изпращат заверени ксерокопия на исканите документи.

Въвеждането на данни в допълнителния модул към програмен продукт "Регистър на осигурителите" от 1 ноември 2008 г. следва да се преустанови. За самоосигуряващите се лица, за които уточнените данни са вече въведени в програмния продукт, ксерокопия на документи не се изпращат в ТД на НАП. Тези данни ще бъдат въведени в информационната система на НАП по изпратените им записи.

 

Реклама