Последно променен на Събота, 05 Септември 2009 12:57

ЗАВЕРКА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Разяснение

Самоосигуряващи се лица са тези, които са длъжни по закон да внасят осигурителните си вноски изцяло за своя сметка. Съгласно чл. 4, ал. 3 КСО те подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

Самоосигуряващи се са лицата, които са регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, регистрирани са като земеделски производители или тютюнопроизводители. Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание, в случаите когато упражняват дейност за своя сметка.
На самоосигуряващите се лица се издават осигурителни книжки, които удостоверяват осигурителния стаж и осигурителните плащания. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски - авансови и окончателни, изплатените парични обезщетения.
Осигурителните книжки се издават от съответното териториално поделение на НОИ по месторабота на лицето или по местоживеене и се съхраняват от лицата. Не се допуска издаване на повече от една осигурителна книжка за едно и също лице, освен в изключителни случаи.
При прекратяване на осигуряването или изтичане на календарната година контролните органи проверяват необходимите документи и заверяват в месеци или работни дни осигурителния стаж на лицата в осигурителните книжки. Заверената осигурителна книжка се съхранява от осигуреното лице при прекратяване на осигуряването.
Самоосигуряващите се лица внасят осигурителните вноски върху избран от тях доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход (за 2005 г. - 220 лв.) и по-голям от максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година (за 2005 г. - 1300 лв.). Тези вноски се внасят авансово през годината, а след изтичането й самоосигуряващите се лица определят окончателния размер на осигурителния си доход и изравняват осигурителните вноски. Самоосигуряващите се внасят ежемесечните осигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Окончателният размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Окончателните осигурителни вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване най-късно в 30-дневен срок от датата на подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен за календарната година.
При определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се вземат предвид:
1. за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 21, ал. 1 от Закона за облагане доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволни осигурителни вноски и премии/вноски по договори за застраховки “Живот” и застраховки “Живот”, ако са свързани с инвестиционен фонд;
2. за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на нормативноопределените разходи за съответната дейност по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. “а”-“г” от Закона за облагане доходите на физическите лица;
3. за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 22, ал. 1, т. 1, б. “а”-“г” от Закона за облагане доходите на физическите лица;
4. за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по глава четиринадесета от Закона за облагане доходите на физическите лица - еднолични търговци и регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен при упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.
Съгласно чл. 6, ал. 9 КСО регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Това означава, че регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, дори и в случаите, в които тя не е единствена за тях.
Съгласно чл. 6, ал. 10, т. 2 и чл. 7, ал. 4 КСО регистрираните тютюнопроизводители могат да внасят осигурителни вноски върху сбора от осигурителните си доходи, получени от дейности на различни основания по чл. 4 КСО. Тези от тях, които извършват единствено тази дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.
Окончателният размер на годишния осигурителен доход се вписва в осигурителните книжки на лицата.
Годишният доход се определя въз основа на декларираните облагаеми доходи в годишната данъчна декларация. За целта в нея е създадена “Справка за окончателния размер на осигурителния доход”. Справката се състои от две таблици и указания към тях. В Таблица 1 се определя окончателният размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО. В Таблица 2 се определя окончателният размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски. Всички самоосигуряващи се лица са длъжни да попълнят посочените таблици, когато подават годишните си данъчни декларации. Справката за определянето на окончателния размер на осигурителния доход се отделя от данъчната декларация, след което данъчната администрация има задължението да предаде тази справка на съответно териториално поделение на НОИ с оглед осъществяването на проверките и обезпечаването на осигурителните права на самоосигуряващите се лица.
Размерът на осигурителния доход, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски, се изчислява като разлика от осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, и дохода, върху който са внесени авансово осигурителни вноски.
За внесените годишни вноски не се подават данни с Декларация-образец № 1 “Данни за осигуреното лице”. Информацията за размера на осигурителните вноски се пренася в персоналния регистър на НОИ от платежните нареждания, с които са преведени дължимите осигурителни вноски по сметките на съответните поделения на осигурителния институт.
Когато разликата от осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, и дохода, върху който са внесени осигурителни вноски, е отрицателна, вноски не се довнасят.
Надвнесените суми могат да се възстановят на осигуреното лице от съответното териториално поделение на НОИ, в случай че лицето пожелае това. Не се възстановяват внесените вноски, в случаите когато избраният осигурителен доход, върху който са внасяни вноските през годината, е равен на минималния осигурителен доход за всеки период, независимо че облагаемият годишен доход може да е по-малък.
Съгласно чл. 9, ал. 1 КСО, осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл. 3, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина лицата, самоосигуряващите се лица могат да внасят авансово дължимите месечни осигурителни вноски върху избран от тях месечен осигурителен доход за определен период от време, в случай че се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Вноските се внасят с един платежен документ за целия период.
Контролните органи на ДОО заверяват осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица, след като са внесени осигурителните вноски и са попълнени съответните реквизити.
Самоосигуряващите се лица вписват на лист 1 и 2 за съответната година следните данни:
- в колона 2 и 3 - работни и календарни дни за всеки месец през годината, зачетени за осигурителен стаж;
- в колона 4 - думите “Основна заплата” се зачертават и се заменят с думите “Окончателен размер на осигурителния доход”, като в колоната се записва помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година;
- в колона 5 - избрания месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителни вноски;
- в колона 6 - общия годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителните вноски (ред 1 от таблица 1), размера на довнесените осигурителни вноски (ред 2 и 3 от таблица 1 на справката към годишната данъчна декларация) и дата на внасяне;
- в колона 9 - размера на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващите се лица - за инвалидност за общо заболяване, за старост и смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица;
- в колона 10 - размера на авансово внесените осигурителни вноски върху избрания месечен осигурителен доход;
- в колона 13 - дата на внасяне на авансово внесените осигурителни вноски;
- в колона 14 - размера на внесената лихва, в случай че осигурителните вноски не са внесени в законоустановения срок.
При изчисляване на пенсията на осигурените лица длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 4 на лист 1 и 2 от осигурителната книжка.
Създадена е възможност да се коригира Справката за окончателния размер на осигурителния доход през календарната година, преди и след определянето на окончателния размер на осигурителния доход.
1. Корекции на таблици № 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход.
След въвеждане на данните от справките за НОИ към годишната данъчна декларация е създадена възможност чрез функцията “Потвърждаване коректност на данни от назначено за целта длъжностно лице” да се извършва корекция на данните от определено длъжностно лице в ТП на НОИ.
Чрез новата функция могат да се извършват две дейности:
- Корекция на данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход след заверка на осигурителната книжка.
В случаите когато при заверка за осигурителния стаж и доход в осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се установи неправилно определен окончателният размер на осигурителния доход в годишната данъчна декларация, финансовият ревизор вписва в лист 1 и 2 от осигурителната книжка правилния размер. Той предава лист 1 на определено отговорно длъжностно лице от ТП на НОИ, което да нанесе корекциите за въведените справки за НОИ към годишната данъчна декларация.
- Корекция на маркера във флаг за грешки.
В тези случаи определеното длъжностно лице, след преценка на данните в декларацията, може да отмени маркирания флаг и да потвърди данните за верни, както и да коригира въведените данни при технически грешки и др.
2. Заверка на осигурителните книжки преди и след определяне на окончателния размер на осигурителния доход.
Окончателният размер на осигурителния доход се вписва в осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица помесечно за периода, през който е упражнявана трудовата дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация (чл. 6, ал. 8 КСО).
В случаите когато се заверява осигурителен стаж и доход на самоосигуряващи се лица през годината преди определянето на окончателния осигурителен доход, с оглед отпускане на пенсия или в други случаи, в осигурителните книжки се вписва размерът на минималния осигурителен доход за съответния период, тъй като тогава не може да се определи действителният доход на лицата.
Когато вноските са внесени върху избран осигурителен доход, по-висок от определения минимален осигурителен доход, те могат да бъдат възстановени при поискване на осигуреното лице.
След определянето на окончателния размер на осигурителния доход осигурителните книжки се презаверяват. Когато окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се е по-висок от определения минимален осигурителен доход, заверката на осигурителната книжка се извършва след внасяне на дължимите суми.
Самоосигуряващите се лица, които работят и по трудови правоотношения и са осигурени за всички осигурени социални рискове, могат да се осигуряват върху избран осигурителен доход, по-малък от 220 лв., само при положение, че сборът от трудовото възнаграждение и минималния осигурителен доход (220 лв.) е по-голям от максималния осигурителен доход. В този случай лицата внасят осигурителни вноски за своя сметка върху разликата от максималния осигурителен доход и трудовото възнаграждение, върху което са внесени осигурителните вноски.
Когато съдружниците в търговските дружества имат сключени трудови договори за работата си в дружествата, те се осигуряват за всички осигурени социални рискове като работещи по трудово правоотношение върху получаваните от тях работни заплати. Ако те извършват и други дейности в дружествата, извън работата по трудовото правоотношение, следва едновременно с това да се осигуряват и за своя сметка върху избран от тях доход. В случаите, в които съдружниците в търговските дружества работят по договори за управление в дружествата си и получават възнаграждение за това, те се осигуряват за всички осигурени социални рискове, на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО.


Аспасия ПЕТКОВА, директор в НОИ
Източник: Списание Труд и Право брой 11/2005 г

 

Реклама