ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

В сила от 01.01.2008 г.
Обн. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "трудовата дейност" се заменят с "всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице" и се поставя запетая.

2. В ал. 3 се създава изречение второ:

"При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването."

 

§ 2. В чл. 2, ал. 3 се създава изречение второ:

"При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец."

 
§ 3. В чл. 5 и 6 думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".
 

 

 

§ 4. В чл. 7, ал. 1, т. 1 думите "и ал. 3, т. 1 - 6" се заменят с "ал. 3, т. 1 - 6 и ал. 7".

 

 

 

§ 5. В чл. 14 след думите "за лицата" се добавя "по чл. 13, ал. 1".

 

 

 

§ 6. Създава се чл. 17а:

"Чл. 17а. Съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука, професионална болест и безработица, върху избран осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Осигуряването се извършва чрез изпращащото ведомство на дългосрочно командирования служител в дипломатическа служба."

 

§ 7. В чл. 18 думите "чл. 16 и 17" се заменят с "чл. 16, 17 и 17а".

 

 

 

§ 8. В чл. 19, изречение първо думите "чл. 16 и 17" се заменят с "чл. 16, 17 и 17а", а в изречение второ след думите "се издават" се добавя "и се заверяват".

 

 

Заключителни разпоредби

 

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.

 

Реклама