Последно променен на Събота, 11 Декември 2010 16:15
    Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2008 година
                           Приложение № 1 към чл.8, т.1
Поре-ден но-мер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Президент, законодатели, висши служители и ръководители Аналитични специалисти Техници и други приложни специалисти Административен персонал Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия Професии, неизискващи специална квалификация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 385 276 264 264 230 264 264 264 220
2 AА, BВ 02,05 Горско стопанство и дърводобив,  Рибно стопанство 310 254 239 225 225 225 225 225 225
3 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини  594 484 462 330 286 220 462 418 308
4 CB 13 Добив на метални руди  583 484 429 308 286 220 440 385 286
5 CB За всички дейности от 14  без 14.22 Добив на неметални материали и суровини  462 363 330 286 286 220 396 363 286
6 CB 14.22 Добив на глина и каолин  583 484 418 308 286 220 385 385 286
7 DA 15.1 и 15.2  Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. 577 426 350 259 244 244 274 289 244
8 DA 15.1 Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" на 15.1 620 400 360 240 220 220 260 280 220
9 DA 15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 550 410 320 280 225 225 260 300 225
10 DA 15.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 700 560 430 310 270 230 280 320 230
11 DA 15.5 Производство на мляко и млечни продукти 700 460 370 255 235 225 255 290 225
12 DA  15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти  700 650 550 280 280 280 380 410 280
13 DA  15.7 Производство на готови храни за животни 700 520 500 350 230 320 360 350 230
14 DA За всички дейности от 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 550 415 390 250 230 220 280 295 225
15 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 700 535 500 350 245 240 335 360 245
16 DA За всички дейности от  15.9 без 15.96, 15.97 и 15.98   Производство на напитки   547 426 365 225 225 225 225 289 225
17 DA 15.96 и 15.97  Производство на пиво и малц 470 440 370 255 240 220 320 300 240
18 DA 15.98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 700 600 520 365 240 220 335 350 235
19 DA 16 Производство на тютюневи изделия 624 607 426 335 274 225 289 335 225
20 DB За всички дейности от 17 без 17.7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 500 332 315 257 234 234 257 257 234
21 DB 17.7 Производство на трикотажни изделия 442 315 267 234 234 220 243 243 234
22 DB 18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 455 332 315 243 234 220 237 234 234
23 DC 19 Производство на лицеви кожи  и изделия от тях   413 288 275 225 225 220 228 225 225
24 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели  350 290 255 220 220 220 220 220 220
25 DE 21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 410 330 280 220 220 220 245 220 220
26 DE 22 Издателска и полиграфическа дейност. Тиражиране на записани носители 304 274 259 225 225 225 244 225 225
27 DF 23 без дейност третиране на радиоактивни отпадъци на 23.30 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 1064 790 624 456 532 225 577 584 335
28 DF Дейности по третиране на радиоактивни отпадъци на 23.30 и 90 650 500 450 360 360 220 400 360 360
29 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 525 410 300 240 220 220 295 285 220
30 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 370 260 245 230 220 220 260 230 220
31 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 462 363 330 286 286 220 396 363 286
32 DJ За всички дейности от 27 без 27.5 Производство и леене на метали 550 360 340 250 220 220 320 330 230
33 DJ 27.5 Леене на метали 510 340 320 220 220 220 280 300 220
34 DJ 28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване  430 290 280 220 220 220 250 250 220
35 DK  За всички дейности от 29  без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 520 340 300 220 220 220 300 300 220
36 DK  29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни  570 380 380 300 220 220 330 340 240
37 DL 30, 31, 32, 33 без дейности в зъботехнически лаборатории от 33.10 Производство на електро- и друго оборудване  480 380 340 250 230 220 300 290 220
38 NN Дейности в зъботехнически лаборатории от 33.10 600 400 250 220 220 220 250 220 220
39 DM 34, 35 Производство на превозни средства  570 390 350 220 220 220 380 290 220
40 DN За всички дейности от 36 и 37  без 36.1  Преработваща промишленост, некласифицирана другаде  426 289 274 225 225 225 232 244 225
41 DN 36.1 Производство на мебели  370 320 265 220 220 220 230 230 220
42 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 650 515 460 260 230 220 380 355 220
43 EE 40.2 Производство и разпределение на газообразни горива   881 607 577 350 304 225 422 465 304
44 EE 40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 600 435 400 220 220 220 280 320 220
45 EE 41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 490 445 400 290 265 225 335 290 245
46 FF За всички дейности от 45 без 45.12, 45.23, 45.25 Строителство  580 500 470 300 240 220 420 420 250
47 FF 45.12 и  45.25   45.12 - Сондиране и пробиване; 45.25 - Други специализирани строителни дейности (пробиване и изготвяне на кладенци за вода) 550 440 429 286 286 220 396 363 286
48 FF 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени 700 550 500 350 250 220 500 500 250
49 FF Само за дейности "Цялостно изграждане и поддръжка на електропроводи и далекоцъобщителни линии" на 45.21 430 340 330 220 220 220 240 250 220
50 GG За всички дейности от 50, 51, 52 без 51.46, 52.31 и 52.32 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 570 510 445 295 255 235 295 305 225
51 GG 51.46, 52.31 и 52.32 Търгивия на едро и дребно с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия 556 352 295 232 225 225 225 275 232
52 HH 55,63.30 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 570 510 410 300 260 220 320 350 220
53 II  60.1 Железопътен транспорт  494 440 360 230 230 220 250 295 230
54 II  60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния  460 380 330 220 220 220 260 260 220
55 II 61 Воден транспорт  525 480 410 260 230 220 265 295 230
56 II 62 Въздушен транспорт  520 480 410 255 260 220 265 295 230
57 II За всички дейности от 63 без 63.3 и 60.30  Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта 486 456 365 225 225 225 259 225 225
58 II 64.1 Дейност на националната поща, куриерска дейност  320 315 255 240 225 220 240 255 225
59 II 64.2 Далекосъобщения 562 492 422 324 324 225 352 352 281
60 JJ 65, 66, 67  Финансово посредничество 957 607 456 335 244 225 274 350 225
61 KK 70, 71, 72, 74 без 74.6  Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 607 395 319 225 225 225 244 259 225
62 KK 74.6 Детективска и охранителна дейност 500 350 290 220 220 220 240 240 220
63 KK 73 Научноизследователска и развойна дейност 406 291 260 244 225 225 226 226 225
64 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 300 225 225 225 225 225 225 225 225
65 MM 80 Образование  414 347 291 225 225 225 225 225 225
66 NN За всички дейности от 85, без 85.11 и 85.3  Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 600 400 250 220 220 220 230 250 220
67 NN 85.11 Хуманно здравеопазване. Дейност на лечебни заведения за болнична помощ 780 580 340 250 220 220 250 250 220
68 NN 85.3 Социални дейности  230 225 225 225 225 225 225 225 225
69 ОО 90 без дейност третиране на радиоактивни отпадъци  Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности 501 304 295 225 225 225 267 244 225
70 ОО 91,99  Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации; Екстериториални организации и служби 540 380 281 225 225 225 260 232 225
71 ОО 92 Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията 397 274 225 225 225 225 239 225 225
72 ОО 93, 95  Други услуги за населението 326 266 235 225 225 225 266 235 225
73     Централен  кооперативен  съюз 395 330 290 250 235 225 240 250 220
                         
Забележки:     
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.    
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер  50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.    
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742  на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.    
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение.  В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.    
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба от Закона за счетоводството.    
 

Реклама