Отпуск при раждане на дете в размер на 15 календарни дни имат право да ползват всички бащи, работещи по трудово или служебно правоотношение. Те могат да ползват това си право от 1 януари 2009 г., считано от деня на изписване на детето от лечебното заведение, в случай, че имат брак или живеят в едно домакинство с майката на детето.

За целта бащата трябва да подаде писмено заявление до работодателя/органа на назначаването за ползване на отпуска, да посочи датата, от която иска да го ползва, както и да декларира, че се намира в брак или живее в едно домакинство /фактическо съжителство/ с майката на детето. Към заявлението той трябва да приложи документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Работодателят/органът на назначаването е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, работодателят/органът на назначаването е длъжен да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.

socialni.bg

 

Реклама